Dnes má meniny: Marcel Zajtra: Ervín
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Okresný úrad v sídle kraja Vám podľa § 14 odsek 4 zákona zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

 

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Do Záverečného stanoviska je možné nahliadnúť , robiť z neho výpisy, alebo odpisy  alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Ostrom Grúni  od  27.03.2018 .


Vec: Monitoring kvalita internetového pokrytia Kľakovskej doliny - u s m e r n e n i e .

V súvislosti so súčasným nedostatočným pokrytím obcí Kľakovskej doliny dávame na vedomie všetkým občanom regiónu, že s ohľadom na monitorovanie súčasnej nedostatočnej kvality a stability internetu vo všetkých obciach je možné za týmto účelom využiť mobilnú aplikáciu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na web stránke https://www.teleoff.gov.sk/ prostredníctvom položky merač internetu ( vľavo dolu ) na linku https://www.meracinternetu.sk/sk/test , ktorý po vykonaní merania automaticky zaznamená výsledky testu na mape SR, pričom tieto výsledky testov budú podkladom pre štátne orgány v hodnotení a kontrole procesov prijatých opatrení a ohľadom pokrytia územia SR poskytovateľmi služieb - telekomunikačných operátorov. Týmto preto vyzývame občanov regiónu Kľakovskej doliny, aby takto prispeli a pomohli v zabezpečení objektívnych parametrov kvality a stability internetového pokrytia všetkých obcí Kľakovskej doliny. Uvedenú aplikáciu je možné stiahnúť si bezplatne do mobilného telefónu tak vykonať meranie vo všetkých lokalitách Kľakovskej doliny...

starosta obce Kľak Ľuboš Haring, starostka obce Ostrý Grúň Bc . Jana Angletová, starosta obce Píla  Eugen Čižmárik, starosta obce Horné Hámre  Ing. Milan Mokrý , starosta obce Župkov  Ing. Ján Tomáš ,starosta obce Hrabičov Ján Adámik

Návrh VZN č. 1/2018

31.01.2018 14:01

V prílohe nájdete návrh VZN č. 1/2018 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach:

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky. 

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

V obci sú rozmiestnené schránky pre podnety od občanov na obecný úrad.

Schránky sú umiestnené: 1. na budove obecného úradu pri vchode, 2. v Dolných dvoroch na budove bývalých potravín, 3. v hornej časti obce na budove pohostinstva Pohoda

Do schránok môžete vhadzovať:

1. podnety, pripomienky, názory a dotazníky pre obecný úrad

2. príspevky do Ostrogrúnskych novín

3. poštu pre obecný úrad

Schránky sa budú vyberať vždy 5. dňa v mesiaci.

Zároveň je predĺžená doba na odovzdanie dotazníkov do 10.12.2011. Dotazník o rozvoji obce a sociálny dotazník prosím vhoďte do nových schránok.