Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Okresný úrad Žarnovica , odbor starostlivosti o životné prostredie , v súlade s § 6 ods. 2 zákona predkladá oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Žarnovica,,. Ako dotknutá obec informuje do troch  pracovných dní od doručenia  oznámenia podľa  § 6 ods.5 o ňom verejnosť a to spôsobom v mieste obvyklým .

Možnosť nahliadnutia do oznámenia , robiť si z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné po dobu  14 dní od doručenia t.j. do 2.05.2017.

Verejnosť svoje písomné stanovisko  doručí  do  15 dní  na odbor životného prostredia.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke MŽP:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zarnovica

vyhlasuje

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

obchodnú verejná súťaž č.2/2017

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľností

 

POUKAZY na záujmové vzdelávanie detí si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr do 30. apríla 2017 v čase úradných hodín.

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky. 

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

V obci sú rozmiestnené schránky pre podnety od občanov na obecný úrad.

Schránky sú umiestnené: 1. na budove obecného úradu pri vchode, 2. v Dolných dvoroch na budove bývalých potravín, 3. v hornej časti obce na budove pohostinstva Pohoda

Do schránok môžete vhadzovať:

1. podnety, pripomienky, názory a dotazníky pre obecný úrad

2. príspevky do Ostrogrúnskych novín

3. poštu pre obecný úrad

Schránky sa budú vyberať vždy 5. dňa v mesiaci.

Zároveň je predĺžená doba na odovzdanie dotazníkov do 10.12.2011. Dotazník o rozvoji obce a sociálny dotazník prosím vhoďte do nových schránok.