Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Vyhlásenie OVS č.1/2017

01.03.2017 11:50

Vyhlasovateľ - Názov:        Obec Ostrý Grúň

Sídlo:                                 Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Zastúpený:                         Bc. Janou Angletovou, starostkou  obce

IČO:                                   00320901

(v ďalšom texte len „Obec Ostrý Grúň“ alebo vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 18 /2017  zo dňa 15.02.2017 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom uz. č. 19/2017, obchodnú verejná súťaž č. 1/2017 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p .č 511/4 a 511/6 k. ú. Ostrý Grúň.

Stavba je situovaná v lokalite, ktorá je zastavaná prevažne rodinnými domami. Objekt bol daný do užívania v roku 1998, súčasnosti nie je využívaný. Objekt je samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný, prepojený vnútorným schodiskom. Vstup do objektu je z miestnej komunikácie. Vodovodná prípojka zásobuje objekt pitnou vodou, elektrická prípojka je vzdušná, žumpa je prefabrikovaná s obsahom 10m3 s poklopom.

Budova bola  počas svojej existencie, využívaná na drobné prevádzky. Po prestavbe, je možné využitie ako obchod, reštaurácia, drobná firma. Ďalšou možnosťou je využitie budovy na bývanie- rozdelenie na byty.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.