Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň

01.03.2017 11:56

 

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017 , zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.

Predmetom predaja  je pozemok CKN 2355/4 vo výmere 2454 TTP , vytvorený  z pozemku  CKN č.2355/2 TTP  o celkovej výmere 13 245 m2 vedený  Okresným úradom Žarnovica, odborom  katastrálnym na LV 1 107 v k. ú. Ostrý Grúň  geometrickým plánom  10935479-158/16  vypracovaným dňa 21.9.2016 . Pozemok sa  nachádza  v k.ú. Ostrý Grúň, časť Boháčka.

Celé znenie:

----------------------------------------------

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

 

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017

 Zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.

Predmetom predaja  je pozemok CKN 2355/4 vo výmere 2454 TTP , vytvorený  z pozemku  CKN č.2355/2 TTP  o celkovej výmere 13 245 m2 vedený  Okresným úradom Žarnovica, odborom  katastrálnym na LV 1 107 v k. ú. Ostrý Grúň  geometrickým plánom  10935479-158/16  vypracovaným dňa 21.9.2016 geodetom p Struhár.

Pozemok sa nachádza  v Ostrom Grúni, časť Boháčka.

Účel využitia  pozemku – pozemok je svojou polohou medzi rodinnými domami , mohol byť využívaný na ďalšiu stavbu.

Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom vo výške 1,99€/m2

Náklady spojené so znaleckým posudkom a zápisom do katastra nehnuteľností znáša úspešný záujemca  vyčíslené budú pri  úhrade  kúpnej zmluvy.

Povinné náležitosti cenovej ponuky:

·       Meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu záujemcu

·       Výšku ponúknutej kúpnej ceny za 1 m2 pozemku

·       Dátum a podpis záujemcu

·       Čestné vyhlásenie záujem s úradne overeným podpisom, že ku dňu podania cenovej ponuky nemá žiadne splatné záväzky voči obci Ostrý Grúň

·       Podpísaný súhlas  záujemcu so spracovaním  svojich osobných údajov podľa § 7 zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Lehota na doručovanie  cenových ponúk záujemcov je stanovená do 15.03.2017 do 14,00hod.

 

 

 

Záujemca o predaj pozemku doručí písomnú žiadosť s cenovou ponukou a ďalšími náležitosťami v zalepenej obálke s označením

 

Zámer č.1/2017 – neotvárať

Na adresu Obecný úrad č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Na obálke  je potrebné uviesť svoje meno , priezvisko a adresu.

Kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je výška kúpnej ceny za 1m2 za pozemok.

V prípade , že záujemcovia predložia cenovú ponuku v rovnakej výške, rozhodne skorší termín doručenia cenovej ponuky.

Doručené cenové ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa tohto zámeru alebo budú doručené po stanovenom termíne, budú z vyhodnotenia vylúčené.

Obec Ostrý Grúň si vyhradzuje právo priamy predaj zmeniť, príp. zrušiť bez uvedenia dôvodu .

Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu uvedenú v §9a, ods. 6 a právnickú osobu uvedenú v § 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov.

Bližšie informácie k predmetu zámeru budú poskytnuté na obecnom úrade v Ostrom Grúni alebo na telefónnom čísle 0914 115 115.

Zámer aj s fotokópiou mapy je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej  stránke obce Ostrý Grúň www.ostrygrun.sk

 

V Ostrom Grúni , dňa 25.2.2017

Bc. Jana Angletová

Starostka obce Ostrý Grúň