Dnes má meniny: Stanislav Zajtra: Irma
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
 • 01a.jpg
 • 01aa.jpg
 • 01aaaaaaa.jpg
 • 01b.jpg
 • 02b.jpg
 • 02bb.jpg
 • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ

25.06.2018 22:15

POZVÁNKA

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie

Obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2018 o 16,30 hod.v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie , schválenie programu
 2. Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisií
 3. Kontrola plnenia platných uznesení
 4. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2017
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
 6. Správa z auditu účtovnej závierky obce Ostrý Grúň k 31.12.2017
 7. Informácia o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR prijatie uznesenia, a rozpočtové opatrenie
 8. Prerokovanie žiadosti o predĺženie lehoty predloženia stavebného povolenia vlastníka pozemku M. Píša  k parc. č. 264/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 538m2- prijatie uznesenia
 9. Informácia o žiadosti Okresného súdu B. Bystrica  v právnej veci o zosúladenie  právneho stavu v obchodnom registri so skutočným stavom

10.  Informácia o predloženej žiadosti D. Píša o odpredaj cesty – obecný pozemok parc.č. 2016 zastavaná plocha a nádvorie

11.  Informácia o predložených žiadostiach na čerpanie dotácií z rozpočtu obce a prijatie uznesení

12.  Návrh na určenie pozemkov na  zástavbu  území za účelom  výstavby

13.   Rôzne

14.   Interpelácie poslancov

15.   Interpelácie občanov

16.   Záver