Zvoz odpadových vôd zo žúmp a septikov

18.09.2013 11:59

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

Zvoz sa bude uskutočňovať z okolitých  obcí od objednávateľa obec Ostrý Grúň a dodávateľom AQUAVITA PLUS Žarnovica.

Frekvencia zvozov 1x týždenne  v stredu. Zodpovedný za zvoz a prepravu je poverený zamestnanec obce Igor Lupták. Zahlásiť je potrebné sa na obecnom úrade počas pracovnej doby.

Pri zabezpečení odvozu, objednávateľ obdrží 1x výpis zo stazky , ktorým sa preukáže obci pri úhrade za poskytnutú službu.

 

Cenník poskytovaných služieb:

Cena za odber, prepravu odpadu pri 3.5m3/objem vozidla/

 

Septik 1 zvoz :      =  14,00 €

Žumpa 1 zvoz       =  14,00 €

 

manipulácia :                     =  15,00 € + príplatok za sťažené podmienky

hodinová sadzba:             =    5,00 € 

doprava :

Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov, Horné Hámre, Žarnovica = 16,80 €

Kľak = 19,30 €