Zrušenie OVS č. 2/2015

26.05.2017 19:38

Obec Ostrý Grúň, v zastúpení starostkou obce Bc. Angletovou  Janou ruší Obchodnú verejnú súťaž č.2/2017 na predkladanie  súťažných návrhov o najvhodnejší návrh na uzavretie  kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce – nebytové priestory nachádzajúce sa  v budove  s.č.230, Predajňa  potravín , mäsa a espresso, vedenej na LV č.1 pre k.ú. Ostrý Grúň. Vyhlásenú v súlade s ustanovením §9a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.