Dnes má meniny: Sergej Zajtra: Alojza
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Predaj a prenájom » Obchodná verejná súťaž č. 3/2017

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Obchodná verejná súťaž č. 3/2017

25.05.2017 19:36

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

Vyhlasovateľ - Názov:        Obec Ostrý Grúň

                     Sídlo:                                      Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

                     Zastúpený:                            Bc. Janou Angletovou, starostkou  obce

                     IČO:                                        00320901

                     (v ďalšom texte len „Obec Ostrý Grúň“ alebo vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a)zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

 predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia

 nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúňa v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúnič. 44 /2016  zo dňa 16.06.2016 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom

obchodnú verejná súťažč. 3/2017 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníkana podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce:

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 3/2017

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

 

 

I.

Úvodné ustanovenie

 

prevod nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 38/2017 zo dňa 10.05.2017

 

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1.   Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Stavba je situovaná v lokalite, ktorá je zastavaná prevažne rodinnými domami. Objekt bol daný do užívania v roku 1998, súčasnosti nie je využívaný. Objekt je samostatne stojaci nepodpivničený dvojpodlažný, prepojený vnútorným schodiskom. Vstup do objektu je z miestnej komunikácie. Vodovodná prípojka zásobuje objekt pitnou vodou, elektrická prípojka je vzdušná, žumpa je prefabrikovaná s obsahom 10m3 s poklopom.

Budova bola  počas svojej existencie, využívaná na drobné prevádzky. Po prestavbe, je možné využitie ako obchod, reštaurácia, drobná firma. Ďalšou možnosťou je využitie budovy na bývanie- rozdelenie na byty.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

2.  Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nebytové priestory a pozemok  ponúkajú na predaj  je minimálne cenou znaleckého posudku , ktorých je všeobecná hodnota stavieb a pozemkov

spolu 40 00,00€

  III.

Časový plán súťaže

1.  Vyhlásenie súťaže dňa 11.05.2017.

2.Ohliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po  telefonickom dohovore so starostkou obce – Janou Angletovou – č.t.0914 115 115  po zverejnení súťaže.

3. Ukončenie predkladania  návrhov do  súťaže  do  31.07.2017  do 12.00 hod.

 4.  Vyhodnotenie predložených návrhov  uskutoční  na plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva 09.08.2017

5.  Oznámenie vybranej  ponuky: do desať dní od vyhodnotenia  súťaže.

6.  Uzatvorenie  kúpnej zmluvy 30 dní od podpisu zmluvy .

 

IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž sa začína  dňom zverejnenia 25.05.2017   

2.Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú  všetky zo súťaže vylúčené.

3. Forma podávania  návrhov  je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto podmienok  verejnej obchodnej súťaže.

4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na  predkladanie návrhov,  t.j. do dňa 31.07.2017do 12,00 hod.

5. Vyhlasovateľ – Obec Ostrý Grúň  vyhodnotí  predložené návrhy na plánovanom zasadnutí OZ  9.08.2017

6. Vyhlasovateľ – Obec Ostrý Grúň  písomne oznámi navrhovateľom výsledky verejnej obchodnej súťaže do desať pracovných  dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže . Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmet prevodu(jej identifikácia a poradie), predložený návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené  pri vyhodnotení súťaže.

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.  Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

8.   Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže.

9.   Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý v súťaži    zvíťazil.

 

V.

Podmienky  prevodu vlastníctva

 

1.    Vyhlasovateľ podmieňuje prevod vlastníckeho práva k  nehnuteľnosti  uzavretím kúpnej  zmluvy do   tridsať dní .

2.   Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia.

3.   Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak  platí,  že v zmysle §  47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.

4.    V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na prevod navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov.

 

 

VI.

Kritéria hodnotenia návrhov

 

1.   Kritérium hodnotenia predložených návrhov je  najvyššia cenová ponuka.

2.   Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ ponuky, ktorej bude  priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí  poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

3.    V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prevod viacerými navrhovateľmi za splnenia  súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženého podnikateľského zámeru pre obec.

4.   Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom  a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

 

VII

Podanie návrhu

 

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke  s viditeľným označením - textom:

NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budovy  so s.č. 230 s príslušenstvom a pozemkami p.č.511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň

Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad,  966 77 Ostrý Grúň alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas   a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

 

Povinné náležitosti návrhu na prevod nehnuteľnosti:

      -  presné označenie navrhovateľa  (fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné  meno, sídlo, IČO, meno konajúcej osoby/zástupcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, telefónne číslo,  fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)

-  označenie predmetu záujmu

-  cenový návrh

-  záväzok , že prevezme od prenajímateľa nehnuteľnosť tak, ako stojí a leží

-  súhlas s podmienkami súťaže 

-  návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).

 V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

 

V Ostrom Grúni dňa  11.05.2017                 

 

                                          

                                                                                                                   ...............................................

                                                                                                                             Bc. Jana Angletová

                                                                                                                              starostka obce

 

 

                                                                           

   Zverejnené na internetovej stránke Obce Ostrý Grúň  dňa : 25.05.2017

  Na úradnej tabuli obce Ostrý Grúň dňa :  25.05.2017