Dnes má meniny: Tichomír Zajtra: Filip
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Archív

 

 

ÚRADNÉ HODINY

 

Pondelok: 8.00- 11.30     12.00- 14.00 hod

Utorok:      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda: 8.00- 11.30      12.00- 16.00 hod

Štvrtok: 8.00- 11.30      12.00-14.00 hod

Piatok: 8.00- 12.00 hod

Obedňajšia prestávka 11.30- 12.00 hod

Starostka obce: Bc. Jana Angletová

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Dňa 17.05.2017 od 7:30 do 17:30

a

 

Dňa 23.5.2017  od 7:30 do 17:30

 

bude prerušená distribúcia elektriny v obci OSTRÝ GRÚŇ, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. V zmysle § 31 odsek 1 písm. e)bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

POZVÁNKA

 

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017 o 16,00 hod.v zasadačke obecného úradu

Okresný úrad Žarnovica , odbor starostlivosti o životné prostredie , v súlade s § 6 ods. 2 zákona predkladá oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Žarnovica,,. Ako dotknutá obec informuje do troch  pracovných dní od doručenia  oznámenia podľa  § 6 ods.5 o ňom verejnosť a to spôsobom v mieste obvyklým .

Možnosť nahliadnutia do oznámenia , robiť si z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné po dobu  14 dní od doručenia t.j. do 2.05.2017.

Verejnosť svoje písomné stanovisko  doručí  do  15 dní  na odbor životného prostredia.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke MŽP:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zarnovica

vyhlasuje

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

obchodnú verejná súťaž č.2/2017

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľností

 

Veľká noc prichodí, príroda sa budí slnko teplým bozkom pozdravuje ľudí. Srdce nám potešia prvé jarné kvety ako vrelý pozdrav čo k Vám od nás letí. Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávajúca sa jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci.

Obecný úrad bude dňa 13.04.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu