Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Kultúra a šport ˇ » Posilňovňa » Prevádzkový poriadok

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Prevádzkový poriadok

29.12.2012 18:09

Prevádzkový poriadok „Posilňovňa Ostrý Grúň

 

Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania posilňovne (používanie strojov a nástrojov posilňovne), dostupných vo vyhradených priestoroch v budove Telovýchovnej jednoty Ostrý Grúň, zriadených obcou Ostrý Grúň.

Čl. I.

Právo na prístup

1) Posilňovňa je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Ostrý Grúň a oficiálnym hosťom obce Ostrý Grúň, ako aj členom klubu „Kulturistika Ostrý Grúň“.

 

Čl. II.

Registrácia používateľa

1) Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v Knihe návštev, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom posilňovne a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov. Kniha návštev je uložená a vedená v priestoroch posilňovne.

2) V Knihe návštev uvedie návštevník všetky údaje, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a to meno a priezvisko a úplnú adresu trvalého bydliska, číslo permanentky.

3) V prípade, ak je záujemca mladší ako 15 rokov, uvedie v evidencii svoje identifikačné údaje doprevádzajúca osoba (čl. V, ods. 2) s vyznačením mena používateľa v poznámke.

4) Pravdivosť údajov podľa bodu 2) – 3) preukazuje používateľ (resp. doprevádzajúca osoba) v prípade kontroly preukazom totožnosti (obč. preukaz, vodičský preukaz).

 

Čl. III.

Evidencia

1) V Knihe návštev vyznačí návštevník okrem údajov požadovaných v čl. II, bod 2, dátum, čas príchodu a čas odchodu.

2) Pravdivosť týchto údajov potvrdzuje používateľ svojím podpisom.

 

Čl. IV.

Účel posilňovne

1) Účelom posilňovne je umožniť obyvateľom obce Ostrý Grúň možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania.

 

Čl. V.

Režim používania posilňovne

1) Návštevník je oprávnený navštevovať posilňovňu v jej otváracích hodinách .

2) Mimo otváracích hodín, je možný vstup do posilňovne v čase otváracích hodín Obecného úradu.

3) Deti do 15 rokov môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode zákonného zástupcu.

4) Návštevník berie na vedomie, že jeho činnosť v posilňovni môže byť monitorovaná technickými prostriedkami.

5) Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám.

 

6)              a. Poplatok pre pravidelných návštevníkov posilňovne je nasledovný: 3,- EUR/mesiac/osoba. Pod mesiacom sa rozumie aktuálny kalendárny mesiac.

 

5) Poplatok sa vyberá na Obecnom úrade v čase úradných hodín.

6) V posilňovni je dovolené konzumovať nealkoholické nápoje.

7) Pre jeden vstup do posilňovne je prípustných maximálne 6 osôb.

8) Pre vstup do posilňovne je povinná účasť minimálne 2 posilňujúcich.

9) Starosta obce a ním poverení zamestnanci si vyhradzuje právo kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku a údajov uvádzaných návštevníkom v Knihe návštev.

 

Čl. VI.

Povinnosti

1) Pre vstup do posilňovne je návštevník povinný použiť výhradne vchod pre posilňovňu.

2) V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu).

3) Pri príchode do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezúvok (čisté športové obutie).

4) S nástrojmi a náradiami posilňovne zaobchádzať zodpovedne a šetrne.

5) Posilňovacie stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na použitie.

6) Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení treba ihneď informovať v knihe návštev v kolónke „Poznámky“.

 

Čl. VII.

Obmedzenia

1) V posilňovni je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje.

2) S náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne.

3) V posilňovni môžu byť len osoby zapísané v Knihe návštev, ktoré riadne zaplatili povinný poplatok.

 

Čl. VIII.

Sankcie za porušenie

1) V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť prístup do posilňovne.

2) Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške.

3) Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši predseda športovej komisie s kompetentnými osobami.

 

 

 

V Ostrom Grúni, 1.1.2016