Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Kultúra a šport ˇ » Posilňovňa » Základné pravidlá

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Základné pravidlá

29.12.2012 18:05
 1. Pri vstupe do posilňovni sa zapíš do Knihy návštev!
 2. Vstup do posilňovne od 15 rokov, do 15 rokov v doprovode zákonného zástupcu!
 3. Zistené závady na strojoch a závažiach zapíš do poznámky v Knihe návštev!
 1. Z posilňovne sa nevynášajú závažia a stroje!
 2. V posilňovni platí prísny zákaz fajčiť, jesť a konzumovať alkoholické nápoje!
 3. V posilňovni môžu byť len osoby zapísané v Knihe návštev!
 4. Dodržuj pravidlá hygieny!
 5. Rešpektuj potreby ostatných návštevníkov posilňovne!
 6. Pri odchode vráť závažia a iné náradie na svoje miesto!
 7. Upozorni tých, ktorí nedodržiavajú pravidlá!
 8. Po posilňovni sa pohybuj v prezuvkách, nie v obuvi, ktorou sa pohybuješ vonku!
 9. Fľaše a iné odpadky nenechávaj v posilňovni, ale ich vyhoď do odpadkového koša!
 10. Do posilňovne môžu ísť minimálne 2 osoby, maximálne 6 osôb (len cvičiaci)!
 11. Pred cvičením sa vždy zahrejte, studený sval sa môže skôr zraniť!
 12. Pri cvičení s činkami (s výnimkou jednoručiek) vždy používajte dopomoc spolucvičiaceho!
 13. Pri cvičení s činkami (okrem jednoručiek) vždy používajte uzávery závaží!
 14. Pozorne si naštudujte a doržiavajte Prevádzkový poriadok „Posilňovne Ostrý Grúň“
 15. Každý cvičí na vlastné riziko a každý si je sám zodpovedný za svoje zranenie!
 16. Otváracie hodiny: Po- Ne: 8.00 – 20.00 hod.
 17. Kľúče si vyzdvihnite v čase otváracích hodín na Obecnom úrade, inokedy u p. Jany Bulíkovej na píle vedľa posilňovne.Cenník:Jednorázový vstup 2,- EUR/osobu, mesačná permanentka 5,- EUR, deti od 15-18 rokov, členovia klubu Kulturistika Ostrý Grúň a TJ Ostrý Grúň 2,50 EUR, rezervácia času v posilňovni maximálne 2hod/3x týždenne 5,- EUR mesačne. Poplatky vyberá Obecný úrad Ostrý Grúň a p. Jana Bulíková.