Dnes má meniny: Etela Zajtra: Roman(a)
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Obecný úrad

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

2.1  Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Boháčka

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia

nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 44 /2016  zo dňa 16.06.2016 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce:

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň

Obec Ostrý Grúň, Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku parcely CKN č. 164/2 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň

Obec Ostrý Grúň

 

v y h l a s u j e

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3    zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž na základe prijatého uznesenia  z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.05.2016 , uznesením č.26/2016.


s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň:

- Nehnuteľná vec: pozemok C-KN p.č. 188/8 o výmere 1 397 m2 a 188/9 o výmere 300 m2  v k.ú. Ostrý Grúň  zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň za účelom výstavby nájomného  bytového   domu  s kompletnou technickou vybavenosťou (prípojka voda, kanál,  elektrina, telekomunikácie, parkovisko, prístupová komunikácia). Bytový dom   bude obsahovať 9 b.j.
- Umiestnenie bytového domu je zakreslené v zobrazenej situácií na podklade z katastrálnej mapy.

Obec Ostrý Grúň

vyhlasuje

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 31 /2016 , uzn. č. 32/2016  zo dňa  26.05.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 14 /2016  zo dňa 29.03.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nebytové priestory  o celkovej výmere 251 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. s. 230 – Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, Obec Ostrý Grúň postavenej na pozemku KNC parc. č. 511/6.