Dnes má meniny: Tadeáš Zajtra: Adriana
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Verejné obstarávanie

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ostrý Grúň je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Ostrý Grúň na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Ostrý Grúň v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Obec Ostrý Grúň

 Adresa:

Obecný úrad, 966 77  Ostrý Grúň

 IČO:

00 320 901

 DIČ:

2020478537

 Banka:

Prima Banka

 Účet:

1483386001/5600

 Telefón:

045 / 6866 114

sekretariát, podateľna

 Fax: 

045 / 6866 114

 

 E-mail:

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 Web:                     

www.ostrygrun.sk

 

 

Obec Ostrý Grúň ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:                 45210000-2         Stavebné práce na stavbe budov

Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky

 

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt:

Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

2.1  Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Boháčka

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň

Predmet zákazky: Zákazka na dodanie prác

Obsah predmetu zákazky: Rekonštrukcia pamätníka obetiam povstania v zmysle prílohy č.2 tejto výzvy

Predmet zákazky: Zákazka na dodanie prác

Názov predmetu zákazky: Mantinelový systém a  umelý trávnik na viacúčelové ihrisko hokejového typu -Obec Ostrý Grúň.

  1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  2. Názov predmetu zákazky:

        Rekonštrukcia časti budovy obecného úradu

  1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  2. Názov predmetu zákazky:

      Zber, preprava a zneškodnenie odpadu v obci Ostrý Grúň