Dnes má meniny: Alojza Zajtra: Kvetoslava
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Verejné obstarávanie

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ostrý Grúň je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Ostrý Grúň na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Ostrý Grúň v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Obec Ostrý Grúň

 Adresa:

Obecný úrad, 966 77  Ostrý Grúň

 IČO:

00 320 901

 DIČ:

2020478537

 Banka:

Prima Banka

 Účet:

1483386001/5600

 Telefón:

045 / 6866 114

sekretariát, podateľna

 Fax: 

045 / 6866 114

 

 E-mail:

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

 Web:                     

www.ostrygrun.sk

 

 

VÝZVA

Na predkladanie  ponúk

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                                  Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                         Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                                     Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                                      00320 901

DIČ:                                       DIČ: 2020478537

Pre predmet zákazky:          Bc. Jana  Angletová

Telefón:                                  0914 115 115

e-mail:                                    Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

webové sídlo:                              www.ostrygrun.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky:                     tovary

Stručný opis:

Hracia zostava bude mať strechu zo smrekových perodrážkových latiek,  protišmykovú podestu a šmýkačky z laminátu. Hracie zariadenie bude určené pre exteriér a postavené na pozinkovaných kotvách, čím je zabezpečené prípadné hnitie v spodnej časti. Celková nosnosť konštrukcie bude 900 kg. Celková výška bude 305 m. . Celá hracia zostava bude obsahovať:                          
2 x hracia veža so strechou
2 x laminátová šmýkačka odolná voči vandalizmu
1 x pevný mostík
1 x kresliaca tabuľa
2 x lezecká stena

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 400,00EUR s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy! Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Podmienky účasti:

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .

b) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!

Príloha č. 1 - Rozpočet = Na cenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdené oprávnenou osobou  vo formáte MS EXCEL

Použitie elektronickej aukcie:  nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 3.08.2018 do 09:hod

Termín otvárania ponúk: nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

5 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                                  Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                         Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                                     Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                                      00320 901

DIČ:                                       DIČ: 2020478537

Pre predmet zákazky:          Bc. Jana  Angletová

Telefón:                                  0914 115 115

e-mail:                                    Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

webové sídlo:                              www.ostrygrun.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky:                     tovary

Stručný opis:

Hracia zostava bude mať strechu zo smrekových perodrážkových latiek,  protišmykovú podestu a šmýkačky z laminátu. Hracie zariadenie bude určené pre exteriér a postavené na pozinkovaných kotvách, čím je zabezpečené prípadné hnitie v spodnej časti. Celková nosnosť konštrukcie bude 900 kg. Celková výška bude 305 m. . Celá hracia zostava bude obsahovať:                          
2 x hracia veža so strechou
2 x laminátová šmýkačka odolná voči vandalizmu
1 x pevný mostík
1 x kresliaca tabuľa
2 x lezecká stena

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 400,00EUR s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy! Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Podmienky účasti:

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .

b) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!

Príloha č. 1 - Rozpočet = Na cenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdené oprávnenou osobou  vo formáte MS EXCEL

Použitie elektronickej aukcie:  nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 3.08.2018 do 09:hod

Termín otvárania ponúk: nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

5 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

  1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                         Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                           Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                            00320 901

DIČ:                             DIČ: 2020478537

 

Kontaktné osoby pre výzvu:

Pre proces výberu      Bc. Jana Angletová

Telefón:                      045 6866114, 0914 115 115

e-mail:                        Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Pre predmet zákazky: Bc. Jana  Angletová

Telefón:                         0914 115 115

e-mail:                            Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

  1. 2. Predmet zákazky

2.1 Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Kollárová

2.2 Číselné kódy CPV

 

45222 000-9

Stavebné práce pre inžinierske stavby, okrem mostov , tunelov, šácht

 

 

45233142-6

Stavebné práce na oprave ciest

Obec Ostrý Grúň ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:                 45210000-2         Stavebné práce na stavbe budov

Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky

 

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt:

Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

2.1  Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Boháčka

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň