Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Zákazky podlimitné

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Modernizácia kultúrneho domu

OBEC Ostrý Grúň

OBECNÝ ÚRAD v Ostrom Grúni č. 193 , 966 77 Ostrý Grúň

 

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Stavebné úpravy budovy požiarnej zbrojnice  súpisné číslo 106 spočívajú v demontáži okien, dverí a 2ks garážových vrát a ich nahradení novými oknami, dverami a vrátami s výrazne lepšími tepelnoizolačnými a úžitkovými  vlastnosťami.  V rámci stavebných úprav budovy požiarnej zbrojnice súpisné číslo 106 budú zrealizované nové cementové potery v dvoch garážach a fasáda objektu bude opatrená  novým náterom.

V interiéry požiarnej zbrojnice oprava  interiérových omietok stien /232m2/ a stropov/176m2/ + 2x interiérový náter na všetky plochy

Na fasádu  bude zrealizovaný náter vo farebnom prevedení podľa výberu investora./355m2/.

V interiéri požiarnej zbrojnice /okrem garáží/ podlahy  z PVC podlahovej krytiny./50m2/

V garáži cementový zatretý poter hr.50mm/50m2/.

Okná plastové 5 – komorové s izolačným dvojsklom, otváravo sklopné:

Otváravo sklopné rozmer  1200x 900   , priehľadné   - 5ks

Otváravo sklopné  rozmer 2100x 1500, priehľadné    - 1ks

Vstupné dvere hliníkové exteriérové

Garážové dvere – rolovacie vráta /zateplené/

Pravé , rozmer 1000 x 2000 bez presklenia 2ks

Ľavé  ,  rozmer 1000 x 2000 bez presklenia 1ks

Rolovacie , rozmer 3300 x 3300, bez zasklenia 2ks

VÝZVA

Na predkladanie  ponúk

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                                  Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                         Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                                     Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                                      00320 901

DIČ:                                       DIČ: 2020478537

Pre predmet zákazky:          Bc. Jana  Angletová

Telefón:                                  0914 115 115

e-mail:                                    Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

webové sídlo:                              www.ostrygrun.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky:                     tovary

Stručný opis:

Hracia zostava bude mať strechu zo smrekových perodrážkových latiek,  protišmykovú podestu a šmýkačky z laminátu. Hracie zariadenie bude určené pre exteriér a postavené na pozinkovaných kotvách, čím je zabezpečené prípadné hnitie v spodnej časti. Celková nosnosť konštrukcie bude 900 kg. Celková výška bude 305 m. . Celá hracia zostava bude obsahovať:                          
2 x hracia veža so strechou
2 x laminátová šmýkačka odolná voči vandalizmu
1 x pevný mostík
1 x kresliaca tabuľa
2 x lezecká stena

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 400,00EUR s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy! Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Podmienky účasti:

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .

b) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!

Príloha č. 1 - Rozpočet = Na cenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdené oprávnenou osobou  vo formáte MS EXCEL

Použitie elektronickej aukcie:  nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 3.08.2018 do 09:hod

Termín otvárania ponúk: nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

5 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                                  Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                         Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                                     Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                                      00320 901

DIČ:                                       DIČ: 2020478537

Pre predmet zákazky:          Bc. Jana  Angletová

Telefón:                                  0914 115 115

e-mail:                                    Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

webové sídlo:                              www.ostrygrun.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):

Názov predmetu zákazky: Výstavba detského ihriska v obci Ostrý Grúň

Hlavný kód CPV: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

Druh zákazky:                     tovary

Stručný opis:

Hracia zostava bude mať strechu zo smrekových perodrážkových latiek,  protišmykovú podestu a šmýkačky z laminátu. Hracie zariadenie bude určené pre exteriér a postavené na pozinkovaných kotvách, čím je zabezpečené prípadné hnitie v spodnej časti. Celková nosnosť konštrukcie bude 900 kg. Celková výška bude 305 m. . Celá hracia zostava bude obsahovať:                          
2 x hracia veža so strechou
2 x laminátová šmýkačka odolná voči vandalizmu
1 x pevný mostík
1 x kresliaca tabuľa
2 x lezecká stena

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 400,00EUR s DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy! Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH

Dĺžka trvania zákazky: 2 mesiace

Podmienky účasti:

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk .

b) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!

Príloha č. 1 - Rozpočet = Na cenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdené oprávnenou osobou  vo formáte MS EXCEL

Použitie elektronickej aukcie:  nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 3.08.2018 do 09:hod

Termín otvárania ponúk: nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

5 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

  1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                         Obec Ostrý Grúň

V zastúpení:                Bc. Jana Angletová, starostka obce

Sídlo:                           Obecný úrad č.193,  Ostrý Grúň

IČO:                            00320 901

DIČ:                             DIČ: 2020478537

 

Kontaktné osoby pre výzvu:

Pre proces výberu      Bc. Jana Angletová

Telefón:                      045 6866114, 0914 115 115

e-mail:                        Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

Pre predmet zákazky: Bc. Jana  Angletová

Telefón:                         0914 115 115

e-mail:                            Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

  1. 2. Predmet zákazky

2.1 Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Kollárová

2.2 Číselné kódy CPV

 

45222 000-9

Stavebné práce pre inžinierske stavby, okrem mostov , tunelov, šácht

 

 

45233142-6

Stavebné práce na oprave ciest

Obec Ostrý Grúň ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

Spoločný slovník obstarávania:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:                 45210000-2         Stavebné práce na stavbe budov

Výzva na predloženie predbežnej cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky

 

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt:

Obnova obecného úradu Ostrý Grúň

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie : Obec Ostrý Grúň

IČO: 00 320 901

Adresa:                Obecný úrad Ostrý Grúň

č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka

Tel.: 045 / 68 66 114

http://www.ostrygun.sk/

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe budovy obecného úradu Ostrý Grúň.

Podrobný opis predmetu zákazky je zrejmý z výkazu výmer, ktorý sa nachádza v prílohe tejto výzvy.

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC

podľa  § 117 zákona č.  343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

2.1  Opis predmetu zákazky:

Oprava miestnej komunikácie v obci Ostrý Grúň , časť Boháčka

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň