Dnes má meniny: Kornélia Zajtra: Slávka
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Predaj a prenájom

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Predaj a prenájom majetku

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to :

- nebytové priestory  nachádzajúce sa v budove č. s. 230- Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, s príslušenstvom a pozemkami p.č 511/4 a 511/6 k.ú. Ostrý Grúň.

Budova má výmeru 348,0 m2 na parcele č. 511/4 , pozemok k stavbe je výmerou 144,0m2 na parc. č. 511/6.

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia

nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 44 /2016  zo dňa 16.06.2016 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce:

Obec Ostrý Grúň, Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemku parcely CKN č. 164/2 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň

Obec Ostrý Grúň

 

v y h l a s u j e

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3    zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž na základe prijatého uznesenia  z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.05.2016 , uznesením č.26/2016.


s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň:

- Nehnuteľná vec: pozemok C-KN p.č. 188/8 o výmere 1 397 m2 a 188/9 o výmere 300 m2  v k.ú. Ostrý Grúň  zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň za účelom výstavby nájomného  bytového   domu  s kompletnou technickou vybavenosťou (prípojka voda, kanál,  elektrina, telekomunikácie, parkovisko, prístupová komunikácia). Bytový dom   bude obsahovať 9 b.j.
- Umiestnenie bytového domu je zakreslené v zobrazenej situácií na podklade z katastrálnej mapy.

Obec Ostrý Grúň

vyhlasuje

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 31 /2016 , uzn. č. 32/2016  zo dňa  26.05.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 14 /2016  zo dňa 29.03.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nebytové priestory  o celkovej výmere 251 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. s. 230 – Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, Obec Ostrý Grúň postavenej na pozemku KNC parc. č. 511/6.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Ostrý Grúň

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec  Ostrý Grúň v súlade  s §9a  odst. 8 písm. e/   zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok , a to  pozemok  registra  C parcely č. 93/2 záhrada o výmere 24,0m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Ostrý Grúň, vo vlastníctve obce  Ostrý Grúň, a pozemok registra  C  parcely č. 93/3 záhrada o výmere  29.0m2 nachádzajúcej sa  v k.ú. Ostrý Grúň.

Novovytvorené parcely sú odčlenené z parcely  pôvodnej parcely C č.93 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň.

Novovytvorené  parcely sú členené na č. parciel   93/1 záhrada o výmere  95,00m2

                                                                                   93/2 záhrada o výmere   24.00m2

                                                                                   93/3 záhrada o výmere   29,00m2

Budúcim nadobúdateľom predmetných nehnuteľností má byť:

Jozef  Jánoš Ostrý Grúň č. 73, 966 77  Ostrý Grúň

Marián Lupták a manželka Renáta Luptáková, Ostrý Grúň č.285, 966 77  Ostrý Grúň

Zdôvodnenie  prípadu hodného  osobitného zreteľa :

Obec Ostrý Grúň  uplatnila  prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu v jednotlivom prípade:

p. Jozef Jánoš – predmetná nehnuteľnosť parc. č. 93/3  o výmere 29,00m2 bude slúžiť na sprístupnenie  vjazdu autom do garáže , ktorá susedí s predmetnou nehnuteľnosťou.  

p. Marián Lupták a manželka Renáta Luptáková –predmetná parc. č. 93/2 o výmere 24,00m2 bude využitá na vybudovanie   šachty na  zber dažďovej vody.

Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a,ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer  predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený :

-        na úradnej tabuli obce Ostrý Grúň odo dňa  07.09.2015

-        na internetovej stránke obce www.ostrygrun.sk

22.09.2015

Uznesením  č.48/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2015 OZ schválilo zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň  podľa osobitného zreteľa :

Pozemok registra parcely č. 93/2 záhrada o výmere  24,00m2

Pozemok registra parcely č. 93/3 záhrada o výmere  29.00m2

Zverejnené na úradnej tabuli 22.09.2015

                    na internetovej stránke obce www.ostrygrun.sk 24.09.2015

 

 

Bc. Jana Angletová, starostka obce Ostrý Grúň

 

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec  Ostrý Grúň v súlade  s §9a  odst. 8 písm. e/   zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok , a to  pozemok  registra  C parcely č. 93/2 záhrada o výmere 24,0m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Ostrý Grúň, vo vlastníctve obce  Ostrý Grúň, a pozemok registra  C  parcely č. 93/3 záhrada o výmere  29.0m2 nachádzajúcej sa  v k.ú. Ostrý Grúň.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce a uzatvorenie kúpnych  zmlúv  na predaj pozemkov v obci Ostrý Grúň,  v lokalite „Dolné Dvory“, k. ú. Ostrý Grúň , vedených v katastri   nehnuteľností na LV č.  1 v prospech obce Ostrý Grúň v podiele 1/1, a to:

-  pozemok CKN par. č  264/2  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere    538,0 m2.

-  pozemok CKN par. č 264/1   druh pozemku -  trvalé trávne porasty o výmere                522.0 m2,

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

je výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce a uzatvorenie kúpnych  zmlúv  na predaj pozemkov v obci Ostrý Grúň,  v lokalite „Dolné Dvory“, k. ú. Ostrý Grúň , vedených v katastri   nehnuteľností na LV č.  1 v prospech obce Ostrý Grúň v podiele 1/1, a to:

-  pozemok CKN par. č.  201/5 druh pozemku – trvalé trávne porasty o výmere   588.0 m2,

-  pozemok CKN par. č   201/6   druh pozemku - trvalé trávne porasty o výmere 586.0 m2,

-  pozemok CKN par. č   201/8 druh pozemku - trvalé trávne porasty o výmere   578.0 m2,

-  pozemok CKN par. č  204/2  druh pozemku - trvalé trávne porasty o výmere   480.0 m2.

-  pozemok CKN par. Č  205/2 druh pozemku - trvalé trávne porasty o výmere   610.0  m2,