Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Obecný úrad ˇ » Informácie, žiadosti...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Informácie, žiadosti, právne predpisy

09.03.2011 17:30

Stále zverejňované informácie podľa § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1) ZBIERKA ZÁKONOV SR – do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade.

2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE – do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na tejto web stránke.

3) SŤAŽNOSTI – sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA – žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na tejto web stránke.

6) INFORMÁCIE O MIESTE, ČASE A SPôSOBE ZÍSKANIA INFORMÁCIE - Kde možno podať žiadosť o získanie informácie:
- miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77
- čas: v úradných hodinách obecného úradu;
- spôsob získavania informácií : ústne (dostaviť sa na Obecný úrad Ostrý Grúň, kde bude spísaný úradný záznam), písomne (na adresu Obecného úradu, 96677 Ostrý Grúň 193), faxom (0456866114), elektronickou poštou ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ).

7) INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI – miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad v čase úradných hodín.

8) INFORMÁCIA O SPôSOBE PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Ostrom Grúni.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Banskej Bystrici v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

9) Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Viac informácií...

10) Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Vzhľadom k tomu, že obec sa nachádza v CHKO Ponitrie, všetky žiadosti o výrub drevín je potrebné adresovať na obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žarnovica.

Tu si môžete pozrieť správne konania výrubu drevín v obci Ostrý Grúň.

11) Zoznam utajovaných skutočností zverejňovaný podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

V zmysle zákona č. 215/2004 Zb. z. starosta obce vydáva zoznam utajovaných skutočností v pôsobností obce Ostrý Grúň.

Viac informácií...