Dnes má meniny: Slavomír Zajtra: Vojtech
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Samospráva ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Samospráva

Vážení občania,
mesiac marec sa začal výročnou schôdzou Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorá sa konala v rekreačnom zariadení Dopravárik. Okrem iného sa na ňom konala voľba predsedu, ktorým sa opäť stala p. Irena Bieliková. Prvý marcový týždeň prebehlo školenie zamestnankýň obecného úradu v oblasti daní a nasledovalo školenie BOZP všetkých zamestnancov obce.

 

Veľkonočná radosť

Jar – krátke slovo, ale má v sebe veľkú moc. Jar je obdobie znovuzrodenia, začiatok nového života. Pre nás, má však toto obdobie oveľa väčší význam, pretože sú pred nami najväčšie sviatky, počas ktorých si pripomíname utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Vzkriesenie Pána Ježiša je pre nás príkladom, čo máme vo svojom živote aj my uskutočniť. Ježiš vo veľkonočné ráno vstal z mŕtvych a začal nový život v oslávenom tele.

S Veľkou nocou sa spája aj množstvo zvykov, tradujú sa z generácie na generáciu a dotvárajú veľkonočnú atmosféru. Sú to však iba symboly a zvyky, ktoré nemôžu zakryť pravý odkaz sviatkov. Aj keby sa všetky čokoládové vajíčka a figúrky roztopili a všetky voňavky stratili svoju vôňu, ešte stále nepominul dôvod na radosť. Pretože veľkonočná radosť sa ukrýva úplne inde. Je to radosť z víťazstva!  Ježiš svojim zmŕtvychvstaním získal hneď niekoľko víťazstiev. Zvíťazil nad peklom i diablom, ktorý bol porazený na dreve kríža. Porazil všetkých nepriateľov pravdy, ktorí mu napriek mnohým zázrakom nechceli veriť.  Ježišove víťazstvá by mali priniesť do nášho života pokoj a radosť. Pokoj je darom veľkonočných udalostí. A kde je pokoj, tam musí byť aj radosť. Kto je šťastný, mal by sa so svojim šťastím podeliť. Je to výzva hlavne pre dnešný svet. Dnešná doba je charakteristická napätím a stresom. Každý sa ponáhľa a nikto nemá na nič čas. A tak v kolotoči každodenných povinností človek túži po pokoji a hľadá aspoň malú oázu pokoja.

Preto si želám, aby každý jeden z nás našiel zmysel života v Zmŕtvychvstalom Kristovi. Príjemné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov, maminkám a dcérkam veľa vody, šibačov, chlapom a chlapcom veľa zábavy a všetkým radostnú rodinnú pohodu

praje v mene svojom a v mene pracovníkov Obecného úradu,

starostka obce Jana Angletová

Vážení občania,
dovoľte aby som Vás opäť informovala o mojej činnosti v našej obci. Z dôvodu pracovného vyťaženia a množstva povinností sa Vám prihováram s dvojmesačným vydaním, ktoré zahŕňa najdôležitejšie udalosti, činnosti a moju prácu za mesiace január a február.
Najdôležitejšie podujatie, ktoré sa každoročne koná v obci Ostrú Grúň sú nepochybne Pietne spomienky.  Deň pred nimi, v sobotu 20. januára sme opäť , už po druhý krát, spolu so 64 najmladšími občanmi našej obce, ich rodičmi a súrodencami vypustili do neba balóny, na znak spomienky a úcty k 64 zavraždeným občanom z krvavej nedele. Večer sa potom konala beseda na tému SNP so Stanislavom Mičevom, riaditeľom múzea SNP a pani Máriou Holubovou, profesorkou UMB v BB.

Vážení občania,
dovoľte aby som sa Vám prihovorila opäť, a to prvým informačným bulletinom v tomto roku. Verím, že vianočné sviatky ste prežili v pokoji a počas dní voľna ste načerpali novú energiu do roku 2018.

Osobný list starostky!

01.01.2018 23:22

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila v prvých chvíľach nového roka 2018. Včerajším dňom sme uzatvorili poslednú kapitolu starého roka 2017 a môžeme si povedať, že sme prežili ďalší náročný rok. Dnes stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil

Vážení občania Ostrého Grúňa,
dovoľte aby som sa Vám prihovorila posledným informačným letákom v tomto roku. Ten nasledujúci bude informovať o mojej práci v mesiaci december a k Vám sa dostane až v novom roku.

Vážení občania Ostrého Grúňa!
Ani sme sa nenazdali a za nami je ďalší mesiac. Nezabudnite si v nedeľu zmeniť čas z letného na zimný, tzn. posunúť si hodiny z 3:00 na 2:00 hod.
V mesiaci október sa podarilo urobiť pre obec kus práce. Za tri najdôležitejšie aktivity považujem :

Vážení občania Ostrého Grúňa!

Rozhodla som sa, že v rámci skvalitnenia informovanosti mojej práce na poste starostky obce a činnosti Obecného úradu, Vás budem každý mesiac informovať  o aktivitách, ktoré súvisia s mojou funkciou. Verím, že sa tento mesačný bulletin stane obľúbeným a každý mesiac očakávaným zdrojom obsiahlych informácií, ktorý vám pomôže zorientovať sa v činnostiach a aktivitách Obecného úradu Ostrého Grúňa.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017 o 16,00 hod.v zasadačke obecného úradu

P r o g r a m:

  1. Otvorenie , schválenie programu
  2. Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisií
  3. Kontrola plnenia platných uznesení
  4. Návrh na prehodnotenie hodnoty znaleckého posudku na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov , ktoré sa nachádzajú v budove s. č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso – návrh na uznesenie
  5. Vyhodnotenie  OVS č.2/2017 na výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to parc. CKN č. 264/1 druh pozemku – trvalé trávne porasty o výmere 522 m2 zapísaných na LV č.1 obce Ostrý Grúň
  6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc .č. 201/12 v k. ú. Ostrý Grúň  vo vlastníctve obce Ostrý Grúň o výmere  67m2 od žiadateľa Bieliková Renáta bytom Ostrý Grúň č.217, návrh na uznesenie
  7. Rôzne   - oboznámenie o plnení uznesení , prerozdelenie pozemkov parcely č.2355/2 TTP
  8. Interpelácie poslancov
  9. Interpelácie občanov
  10. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení Vás starostka obce pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1.  Otvorenie , schválenie programu

2.  Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Kontrola plnenia platných uznesení

5.  Správy hlavného kontrolóra

6.  Voľba HK obce na obdobie  rokov 2017 – 2023

7.  Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ostrý Grúň  

8 .  Návrh na predlženie OVS č.1/2016 na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov  o celkovej výmere 251,0m2, ktoré sa nachádzajú v budove s.č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso

9. Návrh na zverejnenie zámeru   a spôsobu  odpredaja pozemku    CKN v kat. úz. Ostrý Grúň  zapísanej na LV č. 1 107, parc. č. 2355/2 druh pozemku TTP ,  záujemca Ján Mjartan , bytom 212, 966 77 Ostrý Grúň

10.Návrh na  poverenie starostky k predaju  parc.č.2 355/2 druh pozemku TTP – záujemca p. Kukučková 

11. Návrh na pozastavenie činnosti účelu využitia strelnice 

12. Rôzne – oboznámenie so žiadosťou na poskytnutie dotácie pre Farnosť sv. Terézie     Avilskej  Kľak  na opravu     kostola v Ostrom Grúni  , na osvetlenie kostola, návrh na výkon audítorskej uzávierky za rok 2016 

13. Interpelácie poslancov 

14. Interpelácie občanov

15. Záver