Dnes má meniny: Etela Zajtra: Roman(a)
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Samospráva ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Samospráva

Vážení občania,
dovoľte aby som sa Vám prihovorila opäť, a to prvým informačným bulletinom v tomto roku. Verím, že vianočné sviatky ste prežili v pokoji a počas dní voľna ste načerpali novú energiu do roku 2018.

Osobný list starostky!

01.01.2018 23:22

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila v prvých chvíľach nového roka 2018. Včerajším dňom sme uzatvorili poslednú kapitolu starého roka 2017 a môžeme si povedať, že sme prežili ďalší náročný rok. Dnes stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil

Vážení občania Ostrého Grúňa,
dovoľte aby som sa Vám prihovorila posledným informačným letákom v tomto roku. Ten nasledujúci bude informovať o mojej práci v mesiaci december a k Vám sa dostane až v novom roku.

Vážení občania Ostrého Grúňa!
Ani sme sa nenazdali a za nami je ďalší mesiac. Nezabudnite si v nedeľu zmeniť čas z letného na zimný, tzn. posunúť si hodiny z 3:00 na 2:00 hod.
V mesiaci október sa podarilo urobiť pre obec kus práce. Za tri najdôležitejšie aktivity považujem :

Vážení občania Ostrého Grúňa!

Rozhodla som sa, že v rámci skvalitnenia informovanosti mojej práce na poste starostky obce a činnosti Obecného úradu, Vás budem každý mesiac informovať  o aktivitách, ktoré súvisia s mojou funkciou. Verím, že sa tento mesačný bulletin stane obľúbeným a každý mesiac očakávaným zdrojom obsiahlych informácií, ktorý vám pomôže zorientovať sa v činnostiach a aktivitách Obecného úradu Ostrého Grúňa.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017 o 16,00 hod.v zasadačke obecného úradu

P r o g r a m:

 1. Otvorenie , schválenie programu
 2. Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisií
 3. Kontrola plnenia platných uznesení
 4. Návrh na prehodnotenie hodnoty znaleckého posudku na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov , ktoré sa nachádzajú v budove s. č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso – návrh na uznesenie
 5. Vyhodnotenie  OVS č.2/2017 na výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to parc. CKN č. 264/1 druh pozemku – trvalé trávne porasty o výmere 522 m2 zapísaných na LV č.1 obce Ostrý Grúň
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc .č. 201/12 v k. ú. Ostrý Grúň  vo vlastníctve obce Ostrý Grúň o výmere  67m2 od žiadateľa Bieliková Renáta bytom Ostrý Grúň č.217, návrh na uznesenie
 7. Rôzne   - oboznámenie o plnení uznesení , prerozdelenie pozemkov parcely č.2355/2 TTP
 8. Interpelácie poslancov
 9. Interpelácie občanov
 10. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení Vás starostka obce pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1.  Otvorenie , schválenie programu

2.  Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Kontrola plnenia platných uznesení

5.  Správy hlavného kontrolóra

6.  Voľba HK obce na obdobie  rokov 2017 – 2023

7.  Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ostrý Grúň  

8 .  Návrh na predlženie OVS č.1/2016 na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov  o celkovej výmere 251,0m2, ktoré sa nachádzajú v budove s.č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso

9. Návrh na zverejnenie zámeru   a spôsobu  odpredaja pozemku    CKN v kat. úz. Ostrý Grúň  zapísanej na LV č. 1 107, parc. č. 2355/2 druh pozemku TTP ,  záujemca Ján Mjartan , bytom 212, 966 77 Ostrý Grúň

10.Návrh na  poverenie starostky k predaju  parc.č.2 355/2 druh pozemku TTP – záujemca p. Kukučková 

11. Návrh na pozastavenie činnosti účelu využitia strelnice 

12. Rôzne – oboznámenie so žiadosťou na poskytnutie dotácie pre Farnosť sv. Terézie     Avilskej  Kľak  na opravu     kostola v Ostrom Grúni  , na osvetlenie kostola, návrh na výkon audítorskej uzávierky za rok 2016 

13. Interpelácie poslancov 

14. Interpelácie občanov

15. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 31.1.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Návrh na overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa
 3. Návrh na schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Vyhlásenie nástupu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ Obce Ostrý Grúň
 5. Predstavenie projektu návrhu bytovej výstavby nájomných bytov v Obci Ostrý Grúň, návrh na uznesenie 
 6. Interpelácia poslancov
 7. Interpelácia občanov
 8. Záver

 

Termín zasadnutia komisií je určený pri každej komisii zvlášť.