Dnes má meniny: Branislava Zajtra: Ivica
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Samospráva ˇ » Program zasadnutia OZ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Aktuálne oznamy

Zobraziť všetky oznamy

Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2018 o 16,00 hod.

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.05.2017 o 16,00 hod.v zasadačke obecného úradu

P r o g r a m:

 1. Otvorenie , schválenie programu
 2. Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisií
 3. Kontrola plnenia platných uznesení
 4. Návrh na prehodnotenie hodnoty znaleckého posudku na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov , ktoré sa nachádzajú v budove s. č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso – návrh na uznesenie
 5. Vyhodnotenie  OVS č.2/2017 na výber najvhodnejšej ponuky na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na nehnuteľný  majetok obce a to parc. CKN č. 264/1 druh pozemku – trvalé trávne porasty o výmere 522 m2 zapísaných na LV č.1 obce Ostrý Grúň
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku parc .č. 201/12 v k. ú. Ostrý Grúň  vo vlastníctve obce Ostrý Grúň o výmere  67m2 od žiadateľa Bieliková Renáta bytom Ostrý Grúň č.217, návrh na uznesenie
 7. Rôzne   - oboznámenie o plnení uznesení , prerozdelenie pozemkov parcely č.2355/2 TTP
 8. Interpelácie poslancov
 9. Interpelácie občanov
 10. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení Vás starostka obce pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1.  Otvorenie , schválenie programu

2.  Voľba  overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Kontrola plnenia platných uznesení

5.  Správy hlavného kontrolóra

6.  Voľba HK obce na obdobie  rokov 2017 – 2023

7.  Návrh VZN č.1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ostrý Grúň  

8 .  Návrh na predlženie OVS č.1/2016 na prevod vlastníctva predaj nebytových priestorov  o celkovej výmere 251,0m2, ktoré sa nachádzajú v budove s.č. 230 predajňa potravín, mäsa a espresso

9. Návrh na zverejnenie zámeru   a spôsobu  odpredaja pozemku    CKN v kat. úz. Ostrý Grúň  zapísanej na LV č. 1 107, parc. č. 2355/2 druh pozemku TTP ,  záujemca Ján Mjartan , bytom 212, 966 77 Ostrý Grúň

10.Návrh na  poverenie starostky k predaju  parc.č.2 355/2 druh pozemku TTP – záujemca p. Kukučková 

11. Návrh na pozastavenie činnosti účelu využitia strelnice 

12. Rôzne – oboznámenie so žiadosťou na poskytnutie dotácie pre Farnosť sv. Terézie     Avilskej  Kľak  na opravu     kostola v Ostrom Grúni  , na osvetlenie kostola, návrh na výkon audítorskej uzávierky za rok 2016 

13. Interpelácie poslancov 

14. Interpelácie občanov

15. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 31.1.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Návrh na overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa
 3. Návrh na schválenie programu zasadnutia OZ
 4. Vyhlásenie nástupu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ Obce Ostrý Grúň
 5. Predstavenie projektu návrhu bytovej výstavby nájomných bytov v Obci Ostrý Grúň, návrh na uznesenie 
 6. Interpelácia poslancov
 7. Interpelácia občanov
 8. Záver

 

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 31.8.2016 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

P r o g r a m:

1.  Otvorenie , schválenie programu

 2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 3.  Kontrola plnenia uznesení

 4.  Návrh použitie rezervného fondu

 5.  Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č.../2016

 6.  Návrh na plán kontrol HK na druhý polrok 2016

 7.  Návrh na zámer  a spôsob predaja pozemku CKN parc. č. 164/2 nachádzajúcej sa v k.ú. Ostrý druh pozemku zastavaná plocha o výmere 23m2 na základe GP č. 3663029-83/2015   sumou určenou znaleckým posudkom č. 272/2016 pre žiadateľa COOP Jednota  Žarnovica sp. družstvo 

 8.  Návrh na uznesenie na prevod  nehnuteľného majetku  obce  Ostrý Grúň – predaj pozemku na základe vyhodnotenia OVS č. 1/2016 v zmysle § 9a ods.1, písm. a/ zákona  SNR č.138/1991 Zb. parc. č. 204/2 druh pozemku-TTP o výmere 470m2 , za ponúknutú cenu 6,30€/m2

 9.  Návrh na  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenauzavretá podľa §151n a§50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Ostrý Grúň a žiadateľom p. Petrom Pekárom, Lehota 716, 95136 Lehota pri Nitre

10.  Žiadosť o odpredaj pozemku CKN v kat. úz. Ostrý Grúň  zapísanej na LV č. 1 107, parc. č. 2355/2 druh pozemku TTP ,  záujemca Ján Mjartan , bytom 212, 966 77 Ostrý Grúň

 preriešenie návrhu na výmeru na odpredaj pozemku podľa navrhnutého GP

 11. Rôzne

 12. Interpelácie poslancov

 13. Interpelácie občanov

 14. Záver

V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka  obce Vás pozýva na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2016 o 14,30 hod. v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

P r o g r a m:

1.  Otvorenie , schválenie programu

2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej

komisie

3.  Kontrola plnenia uznesení

4.  Oznámenie  funkcií , zamestnaní , činností a majetkových pomerov k 31.03.2016

5.  Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015

6.  Schválenie záverečného účtu za rok 2015

7.  Správa  HK o následnej finančnej kontrole

8.  Plán kontrol HK na druhý polrok 2016

9.  Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 164 /GP č. 36636029-28/2015 parc.č. 164/2 novovytvorená parc. kat. úz. Ostrý Grúň , v nájme záujemcu COOP Jednota Žarnovica

10.  Žiadosť o odpredaj pozemku    CKN v kat. úz. Ostrý Grúň  zapísanej na LV č. 1 107, parc. č. 2355/2 druh pozemku TTP ,  záujemca Ján Mjartan , bytom 212, 966 77 Ostrý Grúň

11. Rôzne

12. Interpelácie poslancov

13. Interpelácie občanov

14. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16.06.2016 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

P r o g r a m:

1.  Otvorenie , schválenie programu

2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej

komisie

3.  Návrh na uznesenie č. .. ../2016 na menovanie komisie pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov doručených v lehote stanovenej na predkladanie súťažných návrhov v rámci Obchodnej verejnej súťaže :

A :   OVS č.1/2016 na podanie najvhodnejšieho  návrhu na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň na pozemok parc.č.188/8 a parc.č.188/9

B :  OVS č. 1/2016  na prenájom nebytových priestorov  predajne potravín, mäsny a espressa.

C:   OVS  č.1/ 2016 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnych zmlúv na  prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce stavebné pozemky.

4.  Prerokovanie  výsledkov vyhodnotenia návrhov  komisiou na podávanie ponúk v jednotlivých OVS

5.  Návrh na  vyhlásenie prebytočného  a  neupotrebiteľného majetku obce   Ostrý Grúň  budova so súpisným  číslom 230

6. Interpelácie poslancov

7.  Interpelácie občanov

8.  Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na Obecné zastupiteľstvo dňa 26.05.2016 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie , schválenie programu
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Oboznámenie OZ s protestom prokurátora zo dňa 22.04.2016,č.sp.74/2016, prijatie uznesenia
 4. Návrh na vyhlásenie OVS č.1/2016 na podanie najvhodnejšieho  návrhu na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň na pozemok parc.č.188/8 a parc.č.188/9
  5. Návrh na vyhlásenie OVS č.1/2016 na prenájom nebytových priestorov  predajne potravín, mäsny a espressa.
  6. Návrh na vyhlásenie OVS na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva  nehnuteľného majetku obce stavebné pozemky.
  7. Návrh na rozpočtové opatrenie č./2016- na úhradu faktúry č. 20160512 vo výške  1 450,0€
  8. Rôzne
  9. Interpelácie poslancov
10. Interpelácie občanov
11. Záver

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na Obecné zastupiteľstvo dňa 29.03.2016 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1.  Otvorenie, schválenie programu

2.  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Kontrola plnenia uznesení, Dodatok č.1 k RP

4.  Správa HK o kontrolnej činnosti  za rok 2015, správa o následnej finančnej kontrole

5.  Správa audítora  za rok 2014, návrh na výber audítora na vykonanie auditu za rok 2015

6.  Návrh na použitie rezervného fondu z rozpočtu obce z roku 2014 na splnenie záväzkov

7.  Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie  č.2/2016, č.3/2016.

8.  Návrh na odpis pohľadávky vo výške 100,0€ podľa § 9 , ods. 6 písm. c, d

9.  Návrh na  vyhlásenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň budova so súpisným číslom 230, návrh na zverejnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

10. Návrh na schválenie  poskytnutia finančných prostriedkov pre dieťa navštevujúce záujmové krúžky

11. Návrh na prijatie uznesení na prevod majetku pozemkov podľa vyhodnotených uchádzačov OVS č.1/2015 a č.2/2015, pozemkov parc. č.93/2, parc.č. 93/3, parc.188/8. parc.č.188/9 podľa osobitného zreteľa

12. Návrh na uznesenie o poskytnutí právnych služieb v zastúpení obce

13. Rôzne

14. Interpelácie poslancov

15. Interpelácie občanov

16. Záver