Dnes má meniny: Marcel Zajtra: Ervín
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Úradná tabuľa ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Úradna tabuľa

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Okresný úrad v sídle kraja Vám podľa § 14 odsek 4 zákona zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

 

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Do Záverečného stanoviska je možné nahliadnúť , robiť z neho výpisy, alebo odpisy  alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Ostrom Grúni  od  27.03.2018 .


Vec: Monitoring kvalita internetového pokrytia Kľakovskej doliny - u s m e r n e n i e .

V súvislosti so súčasným nedostatočným pokrytím obcí Kľakovskej doliny dávame na vedomie všetkým občanom regiónu, že s ohľadom na monitorovanie súčasnej nedostatočnej kvality a stability internetu vo všetkých obciach je možné za týmto účelom využiť mobilnú aplikáciu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na web stránke https://www.teleoff.gov.sk/ prostredníctvom položky merač internetu ( vľavo dolu ) na linku https://www.meracinternetu.sk/sk/test , ktorý po vykonaní merania automaticky zaznamená výsledky testu na mape SR, pričom tieto výsledky testov budú podkladom pre štátne orgány v hodnotení a kontrole procesov prijatých opatrení a ohľadom pokrytia územia SR poskytovateľmi služieb - telekomunikačných operátorov. Týmto preto vyzývame občanov regiónu Kľakovskej doliny, aby takto prispeli a pomohli v zabezpečení objektívnych parametrov kvality a stability internetového pokrytia všetkých obcí Kľakovskej doliny. Uvedenú aplikáciu je možné stiahnúť si bezplatne do mobilného telefónu tak vykonať meranie vo všetkých lokalitách Kľakovskej doliny...

starosta obce Kľak Ľuboš Haring, starostka obce Ostrý Grúň Bc . Jana Angletová, starosta obce Píla  Eugen Čižmárik, starosta obce Horné Hámre  Ing. Milan Mokrý , starosta obce Župkov  Ing. Ján Tomáš ,starosta obce Hrabičov Ján Adámik

Dnes, 15. marca 2018 nás vo veku nedožitých 85 rokov navždy opustil náš rodák prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., SVD.

Pán profesor Jozef Michalov sa narodil v júli 1933 v Ostrom Grúni. Vyštudoval fyziku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. Od roku 1961 do r. 1991 pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave kde sa venoval biofyzike. Je autorom viac ako 70 vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch. V roku 1977 ukončil tajné štúdium teológie a v roku 1979 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1994 prednášal kresťanskú filozofiu na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. 26. apríla 2001 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora v odbore dejiny filozofie. Od roku 2010 bol na dôchodku a žil v Bratislave. Založil Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V roku 2017 mu bola udelená Cena obce Ostrý Grúň.

NECH ODPOČÍVA V POKOJI!

Posledná rozlúčka s prof. Jozefom Michalovom bude na miestnom citnoríne v Ostrom Gr

Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii.

Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2018 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu

Pondelok /19.2.2018/           zatvorené

Utorok /20.2.2018/              zatvorené

Streda /21.2.2018/                8:00 – 14:00 hod.

Štvrtok /22.2.2018/              8:00 – 13:00 hod.

Piatok /23.2.2018/                8:00 – 14:00 hod.

Návrh VZN č. 1/2018

31.01.2018 14:01

V prílohe nájdete návrh VZN č. 1/2018 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach:

alt

 

Srdečne Vás pozývame na pietne spomienkové zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti
73. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak
dňa 21. januára 2018.