Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
Obec Ostrý Grúň » Úradná tabuľa ˇ

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Úradna tabuľa

Okresný úrad Žarnovica , odbor starostlivosti o životné prostredie , v súlade s § 6 ods. 2 zákona predkladá oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán mesta Žarnovica,,. Ako dotknutá obec informuje do troch  pracovných dní od doručenia  oznámenia podľa  § 6 ods.5 o ňom verejnosť a to spôsobom v mieste obvyklým .

Možnosť nahliadnutia do oznámenia , robiť si z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné po dobu  14 dní od doručenia t.j. do 2.05.2017.

Verejnosť svoje písomné stanovisko  doručí  do  15 dní  na odbor životného prostredia.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke MŽP:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zarnovica

vyhlasuje

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

obchodnú verejná súťaž č.2/2017

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na uzatvorenie kúpnych zmlúv na predaj nehnuteľností

 

Veľká noc prichodí, príroda sa budí slnko teplým bozkom pozdravuje ľudí. Srdce nám potešia prvé jarné kvety ako vrelý pozdrav čo k Vám od nás letí. Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávajúca sa jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci.

Obecný úrad bude dňa 13.04.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Obecný úrad Ostrý Grúň bude dňa 31.3.2017 ZATVORENÝ z dôvodu školenia zamestnancov OcÚ (Povinnosti držiteľov odpadov /firiem a obcí/).

POUKAZY na záujmové vzdelávanie detí si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr do 30. apríla 2017 v čase úradných hodín.

 

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017 , zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.