Dnes má meniny: Lea Zajtra: Anastázia
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Archív

Veľká noc prichodí, príroda sa budí slnko teplým bozkom pozdravuje ľudí. Srdce nám potešia prvé jarné kvety ako vrelý pozdrav čo k Vám od nás letí. Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávajúca sa jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci.

Obecný úrad bude dňa 13.04.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2017 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Obecný úrad Ostrý Grúň bude dňa 31.3.2017 ZATVORENÝ z dôvodu školenia zamestnancov OcÚ (Povinnosti držiteľov odpadov /firiem a obcí/).

 

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017 , zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.

Vyhlasovateľ - Názov:        Obec Ostrý Grúň

Sídlo:                                 Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Zastúpený:                         Bc. Janou Angletovou, starostkou  obce

IČO:                                   00320901

(v ďalšom texte len „Obec Ostrý Grúň“ alebo vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 18 /2017  zo dňa 15.02.2017 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom uz. č. 19/2017, obchodnú verejná súťaž č. 1/2017 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce.

 

Zrušenie OVS č.1/2016 v zmysle § 9 a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Oznam pre verejnosť

01.03.2017 08:22

Oznam pre verejnosť pre využívanie  viacúčelového ihriska v Ostrom Grúni

Z dôvodu rezervácie  využitia viacúčelového ihriska v Ostrom Grúni  športovým klubom

z Bernolákova  bude podľa uvedeného rozpisu ihrisko neprístupné verejnosti.