Dnes má meniny: Aloiz Zajtra: Paulína
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

Archív

 V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2018 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

OZNÁMENIE o zámere obce Ostrý Grúň  prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Ostrý Grúň , v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Ostrý Grúň  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Okresný úrad v sídle kraja Vám podľa § 14 odsek 4 zákona zasiela záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

 

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Do Záverečného stanoviska je možné nahliadnúť , robiť z neho výpisy, alebo odpisy  alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Ostrom Grúni  od  27.03.2018 .


Vec: Monitoring kvalita internetového pokrytia Kľakovskej doliny - u s m e r n e n i e .

V súvislosti so súčasným nedostatočným pokrytím obcí Kľakovskej doliny dávame na vedomie všetkým občanom regiónu, že s ohľadom na monitorovanie súčasnej nedostatočnej kvality a stability internetu vo všetkých obciach je možné za týmto účelom využiť mobilnú aplikáciu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na web stránke https://www.teleoff.gov.sk/ prostredníctvom položky merač internetu ( vľavo dolu ) na linku https://www.meracinternetu.sk/sk/test , ktorý po vykonaní merania automaticky zaznamená výsledky testu na mape SR, pričom tieto výsledky testov budú podkladom pre štátne orgány v hodnotení a kontrole procesov prijatých opatrení a ohľadom pokrytia územia SR poskytovateľmi služieb - telekomunikačných operátorov. Týmto preto vyzývame občanov regiónu Kľakovskej doliny, aby takto prispeli a pomohli v zabezpečení objektívnych parametrov kvality a stability internetového pokrytia všetkých obcí Kľakovskej doliny. Uvedenú aplikáciu je možné stiahnúť si bezplatne do mobilného telefónu tak vykonať meranie vo všetkých lokalitách Kľakovskej doliny...

starosta obce Kľak Ľuboš Haring, starostka obce Ostrý Grúň Bc . Jana Angletová, starosta obce Píla  Eugen Čižmárik, starosta obce Horné Hámre  Ing. Milan Mokrý , starosta obce Župkov  Ing. Ján Tomáš ,starosta obce Hrabičov Ján Adámik