Dnes má meniny: Adrián Zajtra: Gabriel
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Oznamy

POUKAZY na záujmové vzdelávanie detí si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr do 30. apríla 2017 v čase úradných hodín.

 

Zverejnenie  zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň č.1/2017 priamym predajom

Obec Ostrý Grúň v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zmení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň č. 20/2017 , zo dňa 15.2.2017 zverejňuje zámer  č.1/2017 na predaj pozemku priamym predajom.

Vyhlasovateľ - Názov:        Obec Ostrý Grúň

Sídlo:                                 Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

Zastúpený:                         Bc. Janou Angletovou, starostkou  obce

IČO:                                   00320901

(v ďalšom texte len „Obec Ostrý Grúň“ alebo vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 18 /2017  zo dňa 15.02.2017 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom uz. č. 19/2017, obchodnú verejná súťaž č. 1/2017 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce.

 

Zrušenie OVS č.1/2016 v zmysle § 9 a ods. 1 písm .a/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Oznamujeme občanom, že zber separovaného odpadu sa uskutoční dňa 17.3.2017 v celej obci obecným vozidlom.

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky. 

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

V obci sú rozmiestnené schránky pre podnety od občanov na obecný úrad.

Schránky sú umiestnené: 1. na budove obecného úradu pri vchode, 2. v Dolných dvoroch na budove bývalých potravín, 3. v hornej časti obce na budove pohostinstva Pohoda

Do schránok môžete vhadzovať:

1. podnety, pripomienky, názory a dotazníky pre obecný úrad

2. príspevky do Ostrogrúnskych novín

3. poštu pre obecný úrad

Schránky sa budú vyberať vždy 5. dňa v mesiaci.

Zároveň je predĺžená doba na odovzdanie dotazníkov do 10.12.2011. Dotazník o rozvoji obce a sociálny dotazník prosím vhoďte do nových schránok.