Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Klub mládeže

 

Klub mládeže je zriadený v priestoroch bývalej základnej školy v jednej z dvoch tried. Vstup do klubu je z bočnej strany budovy.

 

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 17.00 - 21.00 hod.

Sobota - Nedeľa a sviatky: 14.00 - 21.00 hod.

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

využívania Klubu mládeže na športovú a oddychovú činnosť.

 

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom Klubu mládeže je OBEC OSTRÝ GRÚŇ, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 00 320 901.
 2. Zodpovednou osobou prevádzkovateľa Klubu mládeže je Vladimír Janovič, tel. kontakt: 0948530333.
 3. V Klube sú k dispozícii  pre športovú činnosť stôl na stolný tenis so štyrmi raketami a elektronický terč so šiestimi šípkami. Pre zábavu je k dispozícii set spoločenských hier – Človeče nehnevaj sa, šachy... atď.
 4. Priestory budú otvorené v pracovných dňoch v čase od 17:00 - 21:00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 14:00 - 21:00 hod. 
 5. Predpokladom využívania Klubu mládeže je dodržiavanie podmienok uvedených v týchto zásadách:
 • Športové aktivity mládež vykonáva len na vlastnú zodpovednosť.
 • Klub mládeže slúži na dočasné využívanie na základe ústnej dohody medzi poverenou osobou, ktorá bude vykonávať dozor nad hmotným majetkom v priestoroch klubu mládeže.
 • Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v prípade poškodenia zariadenia je povinnosťou tieto bezodkladne nahlásiť poverenej osobe.
 • Poškodenie zariadení sa bude hradiť v plnej výške – zodpovedá zákonný zástupca.
 • Zakazuje sa akékoľvek zasahovanie do zariadenia a do elektrického osvetlenia.
 • Prísne je ZAKÁZANÉ fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 • Tiež je ZAKÁZANÉ nosiť a požívať alkoholické nápoje, príp. iné návykové látky a vstupovať do Klubu mládeže pod ich vplyvom.
 • Počas pobytu v priestoroch Klubu mládeže a jeho okolia je potrebné dodržiavať čistotu, poriadok a disciplínu. Zariadenie chrániť pred poškodením a šetrne s ním zaobchádzať. Odpadky odkladať do odpadových košov.
 • Vstupovať do miestností je možné iba v čistej športovej obuvi BEZ ŠTUPĽOV alebo v prezuvkách.
 • Počas pobytu je zakázané používať pochutiny, ktoré znečisťujú a poškodzujú povrch (napr. žuvačky, džúsy, zmrzlinu, mlieko a pod.)
 • Za prípadné úrazy vzniknuté počas využívania Klubu mládeže nesie zodpovednosť zákonný zástupca dieťaťa.
 • Pred skončením stanoveného času k využívaniu Klubu mládeže je potrebné dať priestory do pôvodného stavu a upratať.
 • V prípade porušenia týchto zásad a podmienok nebude klub jednotlivcom, ktorí zásady a podmienky nerešpektujú, k dispozícii.
 • Každá návšteva Klubu mládeže musí byť zaznamenaná v Evidencii používania Klubu mládeže.

 

               V Ostrom Grúni, 19.12.2022

 

                                                                     Ing. Ján Adamov, starosta obce Ostrý Grúň

Vyhlásenie rodiča/ zákonného zástupcu na stiahnutie (13.89 kB)