Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

WiFi pre Teba

WiFi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071X918

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Ostrý Grúň

Miesto realizácie: Obec Ostrý Grúň

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

 

1.       Športovo-strelecký areál

2.       Kultúrny dom

3.       Športový areál

4.       Turistická ubytovňa

5.       Pamätník vyvraždených

6.       Dom smútku

7.       Materská škola

8.       Verejný priestor – centrum obce

9.       Boháčka

10.    Segetovci

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 24.05.2020

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk