Ostrý Grúň - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň na 2. polrok 2023

  1. Kontrola overovania súladu finančných operácií pri narábaní s finančnou hotovosťou , kontrola vedenia pokladničnej hotovosti, preukaznosti účtovných záznamov a k nim prislúchajúcich dokladov.

                                                                                                             

     Kontrola výdavkov z rozpočtu obce zameraných na uplatňovanie § 34 zákona NR SR

     č. 523/2004 Z.z.  - výdavky na reprezentačné a propagačné účely v roku 2023. 

 

  1. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov  zameraná na formálnu a vecnú správnosť ,dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk. zmien a doplnkov pri bezhotovostných prevodoch peňažných prostriedkov.

 

  1. Kontrola  hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Ostrý Grúň.

 

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2023 v zmysle § 18f, ods.1) písmena e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení.

 

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Ostrý Grúň na rok 2024

 

 

V Ostrom Grúni dňa 26.05.2023

 

 

                                                                                                  Ing. Marián Láslo

 hlavný kontrolór obce Ostrý Grúň

Dátum zvesenia: 16. 6. 2023 Zodpovedá: Správca Webu