Všetky dane a poplatky môžete platiť i na číslo účtu: 6920422/0200, konštantný symbol: 8114, VS: v rozhodnutí, ŠS: daňový rok

Oznam:
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára.
Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2012 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2013, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2013. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Ostatní daňovníci v zdaňovacom období roku 2013 podávajú daňové priznanie len v prípade, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Prehľad daní a poplatkov v obci Ostrý Grúň
POZEMKY hodnota sadzba
Orná pôda, vinice, chmeľnice a ovocné sady 0,3528 €/m2 1,25%
Trvalo trávnaté porasty 0,0202 €/m2  
Záhrady 1,3200 €/m2 1,0%
Lesné pozemky, rybníky 0,0892 €/m2 2,5%
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,3200 €/m2 1,0%
Stavebné pozemky 13,2700 €/m2 1,0%
NEHNUTEĽNOSTI sadzba
Stavby na bývanie 0,04 € / m2
Stavby na pôdohospodársku prod. 0,04 € / m2
Stavby rekreačných chát 0,35€ / m2
Garáže 0,20 € / m2
Priemyselné stavby 0,20 € / m2
Stavby na podnikanie 0,35 € / m3
Ostatné stavby 0,35 € / m2
Byty 0,04 € / m2
Nebytové priestory 0,04 € / m2
Byty na podnikanie 0,04 € / m2
Príplatok za podlažie 0,04/ m2
DAŇ ZA PSA sadzba
Pes v dome a byte 2 € /pes
DAŇ Z UBYTOVANIA sadzba
Daň z ubytovania 0,3 € /osobu/noc
KOMUNÁLNY ODPAD sadzba
odpad obyvatelia a chatári 0,034/osobu/deň
množstvový zber - podnikatelia 0,023/liter/vývoz
TELEVÍZNY KÁBLOVÝ ROZVOD sadzba
TKR 8 € / rok
Uvedené poplatky sú výberom z platných VZN obce Ostrý Grúň