Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Informácie, žiadosti, právne predpisy

 

Stále zverejňované informácie podľa § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1) ZBIERKA ZÁKONOV SR - do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade.

2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE - do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na tejto web stránke.

3) SŤAŽNOSTI - sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA - žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo na tejto web stránke.

6) INFORMÁCIE O MIESTE, ČASE A SPôSOBE ZÍSKANIA INFORMÁCIE - Kde možno podať žiadosť o získanie informácie:
- miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77
- čas: v úradných hodinách obecného úradu;
- spôsob získavania informácií : ústne (dostaviť sa na Obecný úrad Ostrý Grúň, kde bude spísaný úradný záznam), písomne (na adresu Obecného úradu, 96677 Ostrý Grúň 193), faxom (0456866114), elektronickou poštou (obec@ostrygrun.sk).

7) INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI - miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad v čase úradných hodín.

8) INFORMÁCIA O SPôSOBE PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu vOstrom Grúni.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Banskej Bystrici v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

9) Informácie o životnom prostredí povinne šírené podľa § 7 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí

Obec Ostrý Grúň nerealizovala žiadne konanie, ktoré by musela zverejniť podľa tohto zákona.

Povinné osoby podľa zákona majú zverejňovať:

a) texty medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd, návrhy a texty všeobecne záväzných právnych predpisov o životnom prostredí alebo s ním súvisiacich,

b) politiky, koncepcie, programy a plány týkajúce sa životného prostredia vrátane ich návrhov, prípadne aj významné analýzy a skutočnosti týkajúce sa ich prípravy, na všetkých úrovniach verejnej správy,

c) správy o stave plnenia záväzkov a povinností a o aplikácii dokumentov uvedených v písmenách a) a b) a prípadne tiež informácie o výkone verejných funkcií alebo o poskytovaní verejných služieb týkajúcich sa životného prostredia,

d) správa o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ako aj ďalšie obdobné správy vydávané na regionálnej alebo miestnej úrovni,

e) údaje a súhrny z dát odvodených zo sledovania činností, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvniť životné prostredie,

f) povolenia s významným vplyvom na životné prostredie a dohody vo veciach alebo týkajúce sa životného prostredia, prípadne odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,

g) štúdie o environmentálnych vplyvoch a o hodnotení rizika týkajúce sa zložiek životného prostredia uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo odkaz na miesto, kde možno žiadať alebo dostať informáciu postupom podľa § 10 ods. 1,

h) národný register znečisťovania a prípadne aj ďalšie registre a zoznamy vedené podľa tohto zákona

10) Informácie o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (napr. konania o výrube drevín) podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Vzhľadom k tomu, že obec sa nachádza v CHKO Ponitrie, všetky žiadosti o výrub drevín je potrebné adresovať na obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, pracovisko Žarnovica.

Tu si môžete pozrieť správne konania výrubu drevín v obci Ostrý Grúň.

11) Zoznam utajovaných skutočností zverejňovaný podľa § 2 ods. 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností

V zmysle zákona č. 215/2004 Zb. z. starosta obce vydáva zoznam utajovaných skutočností v pôsobností obce Ostrý Grúň.

 

Stiahnuť prílohy:

Zoznam utajovaných skutočností obce

Na základe zákona č. 215/2004 Zb. z. a nariadenia vlády č. 216/2004 starosta obce vydáva nasledovný zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti obce: 

nasledovný zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti obce: 

P. č. Utajovaná skutočnosť Stupeň
utajenia
Oblasť
v zmysle § 1
písm. ......
NV SR
č. 216/2004 Z.z.
Odôvodnenie
1. dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízovú
situáciu a pri ich riešení
V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
2. plány na plnenie úloh v čase vojny, vojnového stavu, výnimočnéhostavu a núdzového stavu V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
3. nácviky, cvičenia a previerky činnosti pripríprave na krízovésituácie a pri ich riešení V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
4. krízový plán, krízové plánovanie,hospodárska mobilizácia V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
5. prehľad a dokumentáciaobjektov osobitnejdôležitosti a ďalšíchdôležitých objektov V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
6. civilné núdzové plánovanie V a) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
7. systém a organizáciaochrany objektov,v ktorých sa vyskytujúutajované skutočnosti V m) Neoprávnená manipulácia s ňou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron