Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Ostrý Grúň je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Ostrý Grúň na internetovej stránke svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Ostrý Grúň v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov:

Obec Ostrý Grúň

Adresa:

Obecný úrad, 966 77 Ostrý Grúň

IČO:

00 320 901

DIČ:

2020478537

Banka:

Prima Banka

Účet:

1483386001/5600

Telefón:

045 / 6866 114

sekretariát, podateľňa

Fax:

045 / 6866 114

E-mail:

obec@ostrygrun.sk

Web:

www.ostrygrun.sk