Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9, ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní'

 • Názov
  Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9, ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • Kategória zákazky
  Zákazky podlimitné
 • Popis
  Obec Ostrý Grúň týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre:

  ,, Nákup traktora na komunálne použitie ,,

  / obstaranie tovaru/

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie: Obec Ostrý Grúň

  IČO: 00320901

  Sídlo organizácie: 966 77 Ostrý Grúň 193

  Internetová adresa: www.ostrygrun.sk

  Kontaktné miesto: 966 77 Ostrý Grúň 193

  Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová

  Telefón: 0903495380

  e-mail: obec@ostrygrun.sk

  2. Druh zákazky

  Zákazka podľa §9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon/

  2.1. Názov zákazky: Nákup traktora na komunálne použitie

  2.2. Plánovaná najvyššia hodnota zákazky bez DPH : 8 333,33€

  2.3. Obdobie trvania zmluvy : 2 mesiace

  2.4. CPV 16720000-8- Použité Traktory/ťahače

  3.Obsah predmetu zákazky:

  Kúpa zánovného traktora pre obec Ostrý Grúň. Využitie pre údržbu miestnych komunikácií, zber komunálneho odpadu v zhoršených prístupových lokalitách rozľahlej obce. Traktor je potrebný pre zimnú údržbu - odhŕňanie snehu.

  ponúka ekonomicky najvýhodnejšiu cenu

  4. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty , v ktorých sa uvádzajú:

  4.1. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok

  4.2. Dohodnutú cenu tovaru bude verejný obstarávateľ uhradzovať dodávateľovi po uzavretí a podpísaní zmluvy do 10 dní dodanie traktora s odovzdávacím protokolom o technickom stave traktora.

  5.Podmienky účasti uchádzačov:

  5.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle časti predmetu zákazky podľa prílohy č.1

  6. Cenová ponuka:

  6.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku.

  7. Lehota na predkladanie ponúk:

  7.1. Do 09.03. 2016 do 12,00 hod.

  8. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

  8.1 .Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku osobne , poštou na adresu sídla verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu:

  obec@ostrygrun.sk

  8.2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku osobne alebo poštou , tak ju vloží do samostatného obalu. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  - Adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy

  - Adresu uchádzača

  - Označenie , verejná súťaž - neotvárať, označenie heslom verejnej súťaže

  - Nákup traktora na komunálne použitie

  9. Kritériá na hodnotenie ponúk:

  9.1. Najvýhodnejšia ponuka technického stavu a požadovanej ceny

  9.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva

  Vydané v sekcii: Zákazky podlimitné

 • Dátum zverejnenia
  1.3.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy