Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou'

 • Názov
  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou
 • Kategória zákazky
  Zákazky podlimitné
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Verejným obstarávateľom je Obec Ostrý Grúň podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Ostrý Grúň

  1. Identifikácia obstarávateľa:

  Názov: Obec Ostrý Grúň

  IČO: 00 320901

  Kontaktná osoba: Bc. Jana Angletová, starostka obce

  S í d l o
  Obec (mesto): Ostrý Grúň

  PSČ: 966 77
  Ulica: Ostrý Grúň193
  Telefón: +421 45 68 66 114, 0914 115 115

  Elektronická pošta: starostka@ostrygrun.sk

  2. Zmluva:

  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom

  Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný k predloženiu návrhu zmluvy.

  3. Názov predmetu obstarávania:

  Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z obce Ostrý Grúň.

  4. Predpokladaná hodnota zákazky : 6 850,00 EUR s DPH

  5. Opis predmetu obstarávania:

  Zabezpečenie zberu, odvozu a zneškodnenie, resp. zhodnotenie komunálnych odpadov a objemného odpadu z obce Ostrý Grúň

  Zmesový komunálny odpad je uložený v kuka nádobách o objeme 110 lit, v jednotlivých domácnostiach a v 1100 l nádobách na vyhradených miestach v obci. Zvoz komunálneho odpadu sa vykonáva v intervaloch jeden krát za dva týždne.

  Predpokladané množstvo 20 03 01 zmesového komunálneho odpadu: 65 ton/ročne

  Predpokladané množstvo 110 lit. nádob: 3900 ks/ročne

  Predpokladané množstvo 1100 lit. nádob: 85 ks/ročne

  Zber objemného odpadu je podľa potrieb obce, vždy nahlásený vopred.

  Predpokladané množstvo 20 03 07 objemného odpadu je cca 7 ton/ročne

  Predmetom verejného obstarávania je aj legislatívne poradenstvo, spolupráca pri spracovaní POH v obci, environmentálna výchova obyvateľov, spracovanie evidenčných listov odpadu a ročných hlásení, právny servis a spolupráca pri spracovaní VZN obce v oblasti odpadového hospodárstva.

  6. Miesto dodania predmetu obstarávania:

  Obec Ostrý Grúň

  7. Zaradenie predmetu obstarávania - Spoločný slovník CPV

  Hlavný predmet obstarávania

  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

  90512000-9 Služby na prepravu odpadu

  8. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia predmetu obstarávania:

  Realizácia predmetu obstarávania : od 1.1.2017 do 31.12.2017

  9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

  Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľ.

  10. Podmienky účasti uchádzačov:

  Záujemca predloží doklady v zmysle:

  - § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať - overená kópia. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla uvedený doklad nevydáva alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia čitateľnou fotokópiou dokladu

  11. Lehota na predkladanie ponúk:

  27.12.2016, hodina: 12,00
  Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

  Obec (mesto): Ostrý Grúň

  PSČ: 966 77
  Ulica: Ostrý Grúň 193
  označenie obálky s ponukou :

  "Preprava a zneškodnenie odpadu" - NEOTVÁRAŤ

  12. Kritériá na hodnotenie ponúk:

  1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cenaza dodanie celého predmetu zákazky EUR vrátane DPH.
  Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
  Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

  V cene sú všetky náklady spojené s realizáciou a dodaním predmetu zákazky.

  Záujemca musí predložiť cenovú ponuku v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy.

  Vydané v sekcii: Zákazky podlimitné
 • Dátum zverejnenia
  19.12.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy