Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva: Oprava spevnenej jestvujúcej plochy s krytom z kameniva'

 • Názov
  Výzva: Oprava spevnenej jestvujúcej plochy s krytom z kameniva
 • Kategória zákazky
  Zákazky podlimitné
 • Popis
  Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Oprava spevnenej jestvujúcej plochy


  Výzva na predloženie ponuky/ jednoduchá zákazka na dodanie stavebných prác/ Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Názov, adresa, kontaktné miesto verejného obstarávateľa

  Názov organizácie: Obec Ostrý Grúň

  Sídlo organizácie: Obecný úrad č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

  Starostka obce: Bc. Angletová Jana

  IČO : 00320901

  DIČ: 2020478537

  Telefón: 045/6866114

  Stránkové hodiny: prac. dni od : 7,00hod. do : 15,00hod.

  Kontaktná osoba: Bc. Angletová Jana

  e-mail.: starostka@ostrygrun.sk

  2. OPIS
  Názov zákazky .: Spevnená komunikácia s krytom z kameniva

  Druh zákazky:

  Stavebné práce / podľa § 9 odst.9/

  Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

  Hlavné miesto poskytovania tovaru:

  Obec Ostrý Grúň č. 193., 966 77 Ostrý Grúň

  Stručný opis zákazky:

  1.Odstránenie travín s premiestnením do 500m m2 236

  2.Odkopávky zeminy m3 39

  3.Zhutnenie pláne a podložia m2 256

  4. Zhotovenie podkladov po vrstvách so zhutnením hr. 15cm m2 256

  5.Podklad zo štrkodrvy h. 10 cm m2 256

  6. Doprava kameniva cca 124t

  Špecifikácia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje dodávku tovaru a vykonanie prác na spevnenej miestnej komunikácií v časti na cintorín . Príprava podkladu bude slúžiť

  na spevnenie podložia zabraňujúce zosuvu okrajovej časti cesty.

  Cieľom je :

  Príprava podkladu pre položenie trvácnejšej hmoty na spevnenie povrchu komunikácie pre stabilnejší a bezpečný prístup pre motorové vozidlá.

  Maximálna predpokladaná hodnota zákazky

  Maximálne do výšky 3 000EUR s DPH.

  Administratívne informácie

  Lehota na predkladanie ponúk

  Ponuky sa prijímajú do 28..10.2013 do 15.00hod. Ponuka po uplynutí lehoty nebude prijatá.

  Miesto predkladania ponúk

  Názov organizácie: Obec Ostrý Grúň

  Sídlo organizácie: Obecný úrad č.193, 966 77 Ostrý Grúň

  Kontaktná osoba: Bc. Angletová Jana

  e-mail: starostka@ostrygrun.sk

  4.Podmienky účasti.:

  Procesu sa môže zúčastniť iba účastník, ktorý má oprávnenie na vykonanie stavebných prác v predmete obstarávania

  5.Kriteriá vyhodnotenia ponúk:

  Cena musí zahŕňať aj vykonanie prác do miesta určenia . Kritériom bude najnižšia cena.

  6. Podmienky týkajúce sa objednávky:

  Trvanie zmluvného vzťahu od 30.10. 2013 do 30.11.2013

  Bc. Angletová Jana

  Starostka obce Ostrý Grúň

  Vydané v sekcii: Zákazky podlimitné
 • Dátum zverejnenia
  23.10.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy