Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva: Výmena okien na budove OU'

 • Názov
  Výzva: Výmena okien na budove OU
 • Kategória zákazky
  Zákazky podlimitné
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  Názov : OBEC OSTRÝ GRÚŇ

  Sídlo: Obecný úrad, Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

  IČO: 00320901

  DIČ: 20200478537

  V zastúpení : Bc. Angletová Jana , starostka obce

  Elektronická pošta: obec@ostrygrun.sk

  Internetová adresa: www.ostrygrun.sk

  Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  Názov predmetu zákazky:

  Rekonštrukcia časti budovy obecného úradu

  4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa na celý predmet zákazky

  5. Opis predmetu zákazky : predmetom zákazky je zabezpečenie nasledujúcej činnosti:

  Výmena okien, ktorá pozostáva z demontáže starých okien, parapetov, z odvozu a likvidácie starých okien, parapetov a stavebnej sute, domurovanie obvodového muriva, montáže nových plastových okien, žalúzii, montáž vnútorných a vonkajších parapetov.

  6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

  Na časť predmetu obstarávania v zmysle výzvy 1 600,0€ s DPH

  7.Miesto dodania predmetu zákazky: - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1, kontaktnej osobe

  8.Spoločný slovník obstarávania / CPV/: 45210000- 2

  Hlavný predmet

  9.Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: od 17.12.2013 - do 31.12.2013

  10.Hlavne podmienky financovania a platobné podmienky

  Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce.

  11.Podmienky účasti a spracovanie ponuky:

  11.1. Záujemca predloží:- § 26 odst.1 písm. f/ - je oprávnený poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať - doklad môže byť predložený aj ako neoverená kópia alebo aktuálny výpis z internetu

  11.2. Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku

  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

  Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. jednotlivé časti a sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek priloženého zadania/ tabuľky príloha k výzve/.

  Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: Cena bez DPH , DPH, cena s DPH.

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 11.1. tejto výzvy.
  Na obálku označenie " Rekonštrukcia časti budovy obecného úradu", Súťaž neotvárať"

  12.Lehota na predkladanie ponúk - dátum : od 13.12.2013

  13.Otváranie ponúk:

  Dátum a čas otvárania ponúk : 17.12.2013 10,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Ostrom Grúni

  14 .Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena zákazky s DPH

  15.Lehota viazanosti ponúk: ukončenie do 31.12.2013

  16.Ďalšie informácie :

  Uchádzač je povinný doplniť len chýbajúce údaje v zmluve, ktorá je prílohou výzvy - ďalšie jednania o zmluvných podmienkach budú prebiehať len s úspešným uchádzačom.

  V Ostrom Grúni dňa 12.12.2013 štatutár obce Ostrý Grúň

  Bc. Angletová Jana

  Vydané v sekcii: Zákazky podlimitné
 • Dátum zverejnenia
  13.12.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy