Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Výzva: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu'

 • Názov
  Výzva: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
 • Kategória zákazky
  Zákazky podlimitné
 • Popis
  Výzva na predloženie cenovej ponuky

  Podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Identifikácia obstarávateľskej organizácie

  Názov : OBEC OSTRÝ GRÚŇ

  Sídlo: Obecný úrad, Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň

  IČO: 00320901

  DIČ: 20200478537

  V zastúpení : Bc. Angletová Jana , starostka obce

  Elektronická pošta: obec@ostrygrun.sk

  Internetová adresa: www.ostrygrun.sk

  Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby
  Názov predmetu zákazky:

  Zber, preprava a zneškodnenie odpadu v obci Ostrý Grúň

  4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa na celý predmet zákazky

  5. Opis predmetu zákazky : predmetom zákazky je zabezpečenie nasledujúcej činnosti:

  Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov:

  Cena za odvoz 1 ks 110L nádoby s DPH

  Cena za odvoz 1ks 1 100L nádoby cena s DPH

  Likvidácia 1T odpadu cena s s DPH

  Uloženie 1T odpadu bez DPH

  Objem odpadu ....................................70 T/rok

  Interval odvozu .................................každých 14 dní

  Platobné podmienky: 30 dní od vystavenia faktúr

  Odvoz objemného odpadu z 7 m3 kontajnerov:

  Cena za 1 km vrátane DPH

  Manipulácia 1 hodina vrátane DPH

  Likvidácia 1 T odpadu

  Uloženie 1 T odpadu bez DPH

  Objem odpadu .................................20 T/rok

  Interval odvozu - podľa objednávok obce, najneskôr do 48 hod. od objednávky

  Platobné podmienky: 30dní od vystavenia faktúry

  Separovaný zber.

  Cena za odvoz vyseparovaných zložiek za 1 km vrátane DPH

  Cena za vytriedenie 1T vyseparovaných zložiek vrátane DPH

  Objem vyseparovaných zložiek : 6T/rok Možnosť poskytnutia veľkokapacitného kontajnera na separované zložky / 20 - 30m3/

  Nákup : 1 100L plastových nádob na plasty v počte 3ks, farba žltá

  1 100L plastových nádob na sklo v počte 3ks , farba zelená

  1 100L plastových nádob na papier v počte 1ks, farba modrá

  1 100L plastových nádob na tetrapaky v počte 2 ks , farba červená

  Nákup: 110L plastových nádob na plasty v počte 2ks , farba žltá

  110L plastových nádob na sklo v počte 2ks, farba zelená

  110L plastových nádob na tetrapaky/kovy v počte 2ks červená

  Nákup : plastových vriec na separovaný zber v odľahlejších častiach obce

  / 1x za 3 mesiace 400ks/

  Interval odvozu : 1x za dva mesiace zo zberového dvora

  Možnosť dohody aj na dlhší interval

  Platobné podmienky : 30 dní od vystavenia faktúry

  -Legislatívne pokrytie vzťahov k spoločnostiam Envi- Pak a Recyklačný fond, príjmy z uvedených spoločnosti budú príjmami obce .

  -Vypracovanie plánu odpadového hospodárstva v obci

  -Spracovanie evidenčných listov odpadu

  -Právny servis a spolupráca pri spracovaní VZN obce v oblasti odpadového hospodárstva

  6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

  Na celý predmet obstarávania v zmysle výzvy 6 400,0€ s DPH

  7.Miesto dodania predmetu zákazky: - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1, kontaktnej osobe

  8.Spoločný slovník obstarávania / CPV/:

  Hlavný predmet 90500000-2, kategória služby : 16

  9.Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:

  12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

  10.Hlavne podmienky financovania a platobné podmienky

  Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce.

  11.Podmienky účasti a spracovanie ponuky:

  11.1. Záujemca predloží:- § 26 odst.1 písm. f/ - je oprávnený poskytovať službu - dokladom o oprávnení podnikať - doklad môže byť predložený aj ako neoverená kópia alebo aktuálny výpis z internetu

  11.2. Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku

  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

  Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. jednotlivé časti a sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek priloženého zadania/ tabuľky príloha k výzve/.

  Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: Cena bez DPH , DPH, cena s DPH.

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa bodu 11.1. tejto výzvy.
  Na obálku označenie " Odpady Ostrý Grúň", Súťaž neotvárať"

  12.Lehota na predkladanie ponúk - dátum : od 13.12.2013

  13.Otváranie ponúk:

  Dátum a čas otvárania ponúk : 17.12.2013 10,00 hod.

  14 .Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena zákazky s DPH

  15.Lehota viazanosti ponúk: 1.1.2014

  16.Ďalšie informácie :

  Uchádzač je povinný doplniť len chýbajúce údaje v zmluve, ktorá je prílohou výzvy - ďalšie jednania o zmluvných podmienkach budú prebiehať len s úspešným uchádzačom.

  V Ostrom Grúni dňa 12.12.2013 štatutár obce Ostrý Grúň

  Bc. Angletová Jana

  Vydané v sekcii: Zákazky podlimitné

 • Dátum zverejnenia
  13.12.2013
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy