Dnes má meniny: Vilma Zajtra: Ferdinand
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

SLUŽBY A PODNIKANIE

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Kalendár akcií / podujatí

<<   Máj 2016  >>
  P   U   S   Š   P   S   N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Uvítali by ste 3. ročník Vianočných trhov v obci?
 

   

 

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3    zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž na základe prijatého uznesenia  z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.05.2016 , uznesením č.26/2016.


s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň:

- Nehnuteľná vec: pozemok C-KN p.č. 188/8 o výmere 1 397 m2 a 188/9 o výmere 300 m2  v k.ú. Ostrý Grúň  zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve obce Ostrý Grúň za účelom výstavby nájomného  bytového   domu  s kompletnou technickou vybavenosťou (prípojka voda, kanál,  elektrina, telekomunikácie, parkovisko, prístupová komunikácia). Bytový dom   bude obsahovať 9 b.j.
- Umiestnenie bytového domu je zakreslené v zobrazenej situácií na podklade z katastrálnej mapy.

Obec Ostrý Grúň

vyhlasuje

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 28 /2016 , uzn. č. 29/2016  zo dňa  26.05.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň

a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

č. 14 /2016  zo dňa 29.03.2016

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

- nebytové priestory  o celkovej výmere 251 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. s. 230 – Predajňa potravín, mäsa a espresso vedenej na LV  č. 1 pre k. ú. Ostrý Grúň, Obec Ostrý Grúň postavenej na pozemku KNC parc. č. 511/6.

V zmysle §  12, ods.  1 zákona  č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka obce Vás pozýva na Obecné zastupiteľstvo dňa 26.05.2016 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Zaburinenie pozemkov

11.05.2016 07:11

Okresný úrad Žiar nad Hronom , pozemkový a lesný odbor , ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých predpisov  a podľa § 20 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (dalej len ,,zákon")

upozorňuje

vlastníkov poľnohospodárskej pôdy , nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie § 3 ods. písmena a) až c) zákona , ktorý ukladá povinnosť :

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením  a degradáciou

- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

- zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak , aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí

Ten kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku sa dopúšťa :

- priestupku ( fyzická osoba ) a možno mu udeliť pokutu do 330 eur podľa § 25 zákona

- iného správneho deliktu ( právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ) a orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy mu môže uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Plnenie tejto povinnosti bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy dôsledne kontrolovať v čase od júna 2016.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie a posvätenie zrekonštruovaného Pomníka padlých občanov v Ostrom Grúni, ktoré sa uskutoční

v Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája 2016 o 10:00 hod. hneď po skončení svätej omše.

V roku 1965 bol z priestorov pomníka odstránený pôvodný pomník z roku 1947, ktorý zobrazoval pietu. Po 51 rokoch sa pôvodný pomník s vyobrazením piety zrekonštruoval a vrátil na svoje pôvodné miesto, nakoľko všetci naši zavraždení spoluobčania boli kresťania.

Na rekonštrukciu Pomníka padlých občanov v Ostrom Grúni prispel Úrad vlády SR sumou 10 000,- EUR.

V rámci aktivity celého regiónu Gron "SPOLOČNE ZA KRAJŠÍ REGIÓN GRON"  Vás pozývame na brigádu, ktorej cieľom bude vyčistiť časť našej dediny, konkrétne časť Vršok.

Brigáda sa uskutoční v piatok 6. mája od 12:30 hod. Zraz je pred obecným úradom, prípadne príďte priamo na Vršok.