Dnes má meniny: Miloš Zajtra: Timotej
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok  
  • 01a.jpg
  • 01aa.jpg
  • 01aaaaaaa.jpg
  • 01b.jpg
  • 02b.jpg
  • 02bb.jpg
  • 03b.jpg

INFORMÁCIE PRE TURISTOV

Čítajte viac...

LYŽIARSKE STREDISKO SKI-BLANC

Čítajte viac...

AKTUÁLNE PODUJATIA

Čítajte viac...

DOPRAVÁRIK - Rekreačné zariadenie obce

Čítajte viac...

Predpoveď počasia

Počasie Ostrý Grúň online

Spravodajstvo

Zobraziť všetky správy


Anketa

Zúčastnili by ste sa zájazdu na Vianočné trhy v Nitre sojené s divadelným predstavením v divadle Andreja Bagara?
 

 

   

 

Klzisko v Ostrom Grúni

02.01.2017 15:37

Vážení občania, milé deti,

vytiahnite korčule, hokejky a chuť športovať. Od 3. januára 2017 je k dispozícii klzisko v našej obci, ktoré sa nám za pomoci zamestnancov obce a priaznivého počasia podarilo vybudovať na asfaltovom volejbalovom ihrisku hneď vedľa futbalového ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni v zmysle § 18a , ods. 2  a 11 zákona č. 369/1991 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  uznesenia  č.87/2016 zo dňa 21.12.2016

VYHLASUJE

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň , na  15.02.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni

Úväzok 0,17 denne/ t.j. 6,5 hod./týždenne/

Obec Ostrý Grúň

v y h l a s u j e

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia

nakladania s majetkom  obce Ostrý Grúň a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni č. 44 /2016  zo dňa 16.06.2016 schválenie zámeru predaja prebytočného majetku spôsobom

obchodnú verejná súťaž č. 1/2016 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľného majetku obce:

Obec Ostrý Grúň si je vedomá nedostatkom prístupného bývania pre mladých občanov obce ako i pre ľudí z blízkeho okolia. Obecné zastupiteľstvo na čele so starostkou obce prijalo uznesenie na realizáciu výstavby nájomného bývania. Obec zároveň chce zachovať dedinský ráz obce a nechce stavať viacposchodové paneláky. 

Obec ostrý Grúň na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení na    podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a registrácií podľa § 15, odst.1 zákona o odpadoch o vydanie súhlasu na prepravu odpadu, poskytuje  prepravu odpadu.

-          Odpadové vody zhromažďované v žumpách

-          Kaly zo septikov kat.č. 20 03 04

-          Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd kat.č. 19 08 05

-          vznikajúcich pri prevádzke vodných stavieb v zmysle zákona NR SR č.364/2004 Z.z. a zákona NR SR č.223/2001 Z.z.o odpadoch , v množstve cca 600m3/rok.

V obci sú rozmiestnené schránky pre podnety od občanov na obecný úrad.

Schránky sú umiestnené: 1. na budove obecného úradu pri vchode, 2. v Dolných dvoroch na budove bývalých potravín, 3. v hornej časti obce na budove pohostinstva Pohoda

Do schránok môžete vhadzovať:

1. podnety, pripomienky, názory a dotazníky pre obecný úrad

2. príspevky do Ostrogrúnskych novín

3. poštu pre obecný úrad

Schránky sa budú vyberať vždy 5. dňa v mesiaci.

Zároveň je predĺžená doba na odovzdanie dotazníkov do 10.12.2011. Dotazník o rozvoji obce a sociálny dotazník prosím vhoďte do nových schránok.