Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

PaedDr. Miroslav Bielik

PaedDr. Miroslav Bielik

Narodil sa 15. apríla 1949 v Ostrom Grúni. Študoval na Strednej škole knihovníckej v Bratislave a na Pedagogickej Fakulte v Banskej Bystrici, postgraduálne na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

Básnik, prozaik, editor a organizátor spisovateľského života Miroslav Bielik žil striedavo v Martine a Bratislave. Dlhodobým pôsobiskom mu bola Matica slovenská. Začínal ako bibliograf, neskôr bol riaditeľom Slovenskej národnej knižnice (vtedy ešte súčasti Matice), vedeckým tajomníkom, správcom a prvým podpredsedom MS, riaditeľom Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry a napokon aj Slovenského literárneho ústavu. V rokoch 2013 a 2017 bol členskými zhromaždeniami Spolku slovenských spisovateľov (SSS) zvolený za jeho predsedu. Na tomto poste sa zaslúžil o potrebné oživenie činnosti spolku a rozvinul medzinárodné vzťahy s partnerskými organizáciami v Európe. Okrem iného inicioval Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach (2016);  spoluorganizoval aj viaceré už tradičné podujatia, napríklad Vydavateľské dni SSS, Tatranská literárna jar, Slovesná jar, ktoré v mnohom „vyvolal“ na svetlo literárneho sveta… Spolu s básnikom Radomirom Andrićom, bývalým dlhoročným predsedom Združenia spisovateľov Srbska, sa zaslúžil o iniciovanie a realizáciu medzinárodného projektu Veľký pán Dunaj, v rámci ktorého desiatka podunajských štátov vydáva antológie poézie klasikov o európskej veľrieke – v preklade do 9 jazykov – a plánoval vydať aj antológie ľudovej slovesnosti a súčasnej poézie na túto tému. Dostávame sa k jeho vlastnej tvorbe.

Básnik kontemplácie – prozaik otázok                                                                   

Knižne debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle (2003), už o dva roky po nej mu vyšla kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine a o ďalšie štyri vydal verše v bibliofilskom vydaní Ku koncu jedného x-ročia (2009). Knižne vyšiel aj dvojjazyčný výber z Bielikovej poézie v slovenčine a v srbčine Aj keby som nebol/I kada ne bih bio (2012). Hoci času je zúfalo málo – ako si zvykol predseda SSS povzdychnúť hlavne v súvislosti s vyčerpávajúcim hľadaním riešenia problémov okolo spisovateľského sídla v Bratislave, s ktorým sa „boril“ posledné roky – Bielik mal stále čo povedať ako básnik, o čom presvedčil básňami z pripravovanej zbierky v Literárnom týždenníku v apríli tohto roku (2021). Etabloval sa aj ako prozaik, a to nie hocijaký. Dôkazom je románový diptych o hľadaní odpovedí na základné otázky ľudskej existencie, života a jeho akceptovaní reality www.skutočnosť.com. Benátky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto (2007), Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej (2010). Podobná štruktúrou, témou a výstavbou je aj dilógia Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti, ktorá obsahuje poltucet netuctových románových noviel. Napospol neľahké čítanie, no inšpiratívne, nútiace človeka dumať a hľadať. V sebe i vôkol seba.

Krstná rieka, hory a Pohronci                                                                           

Miroslav Bielik veľmi pozorne zostavil dve monografie jeho srdcu blízkej rodnej doliny pod Vtáčnikom –Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik (2005) a Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik (2015) (video z uvedenia knihy do života). Kto poznal jeho rýdzi vzťah k rodisku, ani sa nečuduje. Na vysvetlenie aspoň pár slov z rozhovoru s dlhoročným kolegom od pera (aj od „meča“), podpredsedom SSS Petrom Mišákom, s ktorým ho napríklad spájali aj vysokoškolské roky, aj časť rokov matičného pôsobenia. Na Mišákovu otázku, ako sa cíti „Pohronec“ Bielik, odpovedal: „Keďže pochádzam spod Vtáčnika, teda z Kľakovskej doliny, ktorou preteká kľukatý Kľakovský potok a v Žarnovici sa pripája k Hronu, nuž asi by som sa mal cítiť ako ,Prihronec‘. Ale aj mikroregión Kľakovská dolina je súčasťou regiónu stredné Pohronie, nuž je to tak, že som s Hronom ako krstnou riekou. Pravda, z rodiska mám bližšie na Vtáčnik ako k Hronu do Žarnovice, skôr chodím po úbočiach a hrebeňoch hôr (okrem slovenských Bielik napríklad vystúpil aj na Mont Blanc – pozn. redakcie) než popri riekach a nie som pltník, ani prievozník. Lenže keď sa zadívam z rodiska do diaľky k velebnému Kmeťovmu Sitnu a zavetrím vlnenie našej rieky, ťahá ma to z kopcov do sveta. Zrazu je z Hrona vábivá Hronka (nemôžem nespomenúť Kuzmányho i Moysesa), a pri pomyslení na Hronského i Švantnera, roduverných Pohroncov, cítim sa tu súčasne vo svete i doma. Pritom ma napĺňa hrdosťou, že môžem aspoň chvíľu potichu kráčať po stopách uvedených Pohronských bohatierov.“ 

PaedDr. Miroslav Bielik zomrel vo veku 72 rokov po krátkej a ťažkej chorobe vo štvrtok 22. júla 2021. Pochovajú ho na Národnom cintoríne v Martine.

Zdroj: Kultúrno-literárny týždenník

 

DIELA


Poézia

 • Čas je tichý posol mysle. [Ilustrácie: Dušan Buřil]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2003. 136 s. ISBN 80-968968-2-2.
 • Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005. 133 s. ISBN 80-89208-17-7.
 • Ku koncu jedného x-ročia. 1 vyd. Martin: Miroslav Bielik, 2009. 8 s. ISBN 978-80-970134-4-8 (brož).
 • Aj keby som nebol/I kada ne bih bio. [dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbštine; zo slovenčiny preložil Martin Prebudila]. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2012. 103 s. ISBN 978-86-7103-386-2 (brož).

Próza

 • www.skutočnosť.com. Benátsky diptych I. Kniha prvá: Neistý čas, isté miesto. 331 s. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2007. ISBN 978-80-89208-72-2 (viaz.).
 • Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010. 381 s. ISBN 978-80-8115-019-7 (viaz.).
 • Kaleidoskopis: Záplava ne/skutočnosti. I. diel. [dilógia]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2013. 261 s. ISBN 978-80-8128-094-8 (viaz.).

Iné

 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906 – 1951. [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] I [spoluautor, spolueditor]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1995. 648 s. ISBN 80-7090-140-3, 80-7090-348-1.
 • R. W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks [R. W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom] II. [spoluautor; editori: Jan Rychlík, Thomas D. Marzik, Miroslav Bielik]. Praha: Ústav T. G. Masaryka Martin: Matica slovenská, 1996. 241 s. ISBN 80-7090-371-6, 80-7090-348-1.
 • Neukončený rozhovor. 1. vyd. Košice: Equilibria, 2012. 81 s. ISBN 978-80-8143-015-2.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Kľakovská dolina: Od Žarnovice po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská, 2005. 139 s. ISBN 80-7090-774-6 (viaz.).
 • Kľakovská dolina: Od Hrona po Vtáčnik [zborník]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov: Združenie obcí Kľakovskej doliny: Mikroregión Kľakovská dolina, 2015. 171 s. ISBN 978-80-89727-41-4 (viaz.).
 • Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre: zborník z vedeckého seminára Banská Bystrica, 28. mája 2015, Nemecká 29. mája 2015 [Zostavil Miroslav Bielik] 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 148 s. ISBN 978-80-89727-40-7.
 • Viliam Marčok [elektronický zdroj]: personálna bibliografia [Zostavovatelia: Soňa Šváčová, Miroslav Bielik; fotografie Ján Kuchta]. 1. vyd. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2011. 1 elektronický optický disk (DVD-ROM). ISBN 978-80-89388-38-7.
 • BENKOVÁ, Viera: Herbár zeme. [Básne vybrali a zostavili Etela Farkašová a Miroslav Bielik; ilustrácie Mária Gašková]. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. 139 s. ISBN 978-80-89727-17-9.
 • Dunajské elégie: Zborník z Medzinárodného literárneho festivalu k poézii o Dunaji s výberom textov zúčastnených autorov Bratislava 23. – 26. 6. 2016. [Zostavil Miroslav Bielik]. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2016. 166 s. ISBN 978-80-8194-031-6.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Rezenzie a štúdie v periodikách

 • BELÁK, Blažej: Miro Bielik: Kaleidoskopis, kniha prvá. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 132 –  134.
 • ŠABÍK, Vincent: Miro Bielik: Kaleidoskopis – Záplava. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 128 – 129.
 • HALVONÍK, Alexander: Vypovedajúca superrealita (Miro Bielik: Kalidoskopis. In: Literárny týždenník, 2014, XVII., č. 7 – 8, s. 14.
 • IĽKOVÁ, Magdaléna: Neskutočnosti – Miro Bielik – Hra šifrovanej skutočnosti (Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha druhá: Neisté miesto, istý dej, 2010, 1. vydanie). In: Knižná revue, XX. ročník, č. 10, 2010.
 • MARŠÁLEK, J.: Miroslav Bielik: Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. In. Kultúra, ročník XII, č. 21, 2009, s. 9.
 • BELÁK, Blažej: Neskutočnosti, Benátsky diptych II. In: Slovenské pohľady, č. 9, 2010, s. 121 – 123.
 • BELÁK, Blažej: Kniha právd a pochybností. Recenzia M. Bielik: Benátsky diptych I. Neistý čas, neisté miesto, 2007. In: Slovenské pohľady, č. 4, 2008, s. 119 – 121.
 • HALVONÍK, Alexander: Miro Bielik: Skutočnosť. Benátsky diptych I. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 5, s. 1. ISSN 1210 – 1982, ISSN 1336 – 247X.
 • MARČOK, Viliam: Pozoruhodný román o súčasnosti a našej mentalite (M. Bielik: www.skutočnosť.com Benátsky diptych I). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 124, 2008, č. 3.
 • HAVIAR, Štefan: Pekná, bez sentimentu. Miroslav Bielik a kol.: Kľakovská dolina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 5, s. 126 – 128.
 • REZNÍK, Jaroslav: Keď je na báseň (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. 17, 2004, č. 14 – 15.
 • MORAVČÍK, Štefan: Láskyplné putovanie časom (M. Bielik: Čas je tichý posol mysle). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 119, 2003, č. 12.
 • SVETOŇ, Ľuboš: Miroslav Bielik – Benátsky diptych I., II. In: Slovenské pohľady, č. 9, s. 119 – 121.

Rozhovory v periodikách

 • BALÁŽ, Anton – BIELIK, Miroslav: Pred skutočnosťou niet úniku. In: Knižná revue, XVIII. ročník, 2008, č. 7.
 • BENKOVÁ, Viera – BIELIK, Miroslav: O porozumení záhady tvorby v oživenom slove. In: Nový život, 65, 2013, č. 11 – 12, s. 4 – 8.
 • HALVONÍK, Alexander – BIELIK, Miroslav: Východiská z postmoderny. In: Knižná revue, 7, 2014, š. 22 – 23.
 • JANEK, Miroslav – BIELIK, Miroslav: Rozvíjať odkaz minulosti v dimenziách nášho storočia. In: Literárny týždenník, 19 – 20, 2014, s. 1 –  2.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Monografie, slovníky, encyklopédie

 • MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Bielik, Miroslav (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. vydanie. Bratislava – Martin: LIC a SNK, 2008.
 • MIŠÁK, Peter: Zamyslenie... [Výber z tvorby s esejou o k životnému jubileu autora]. Žilina: Vydavateľstvo Georg, 2014.

Interentové zdroje

 • Miroslav Bielik [online]. In: Literárne informačné centrum. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/bielik-miroslav/

Dátum vloženia: 28. 2. 2019 16:04
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2021 11:58
Autor:

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron