Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Kamerový systém

 

Vážení občania a návštevníci našej obce,

Dovoľujeme si Vás informovať, že od dňa 16.10.2019 bol v našej obci uvedený do prevádzky kamerový monitorovací systém. Prevádzkovateľom kamerového monitorovacieho systému je Obecný úrad Ostrý Grúň, 966 77  Ostrý Grúň 193.

Účelom spracúvania kamerových záznamov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb, je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, zníženie kriminality vrátane drobných priestupkov a ochrana majetku obce, občanov a prevádzok na území obce.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods.1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná teda najmä podľa §13 zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Doba spracúvania kamerových záznamov je obmedzená lehotou do 30 dní od vykonania záznamu. Po uplynutí tejto lehoty bude digitálny záznam automaticky zlikvidovaný premazaním, s výnimkou záznamov, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní.

Okruh dotknutých osôb sú obyvatelia obce a návštevníci obce. Rozsah spracúvaných osobných údajov je videozáznam tváre a postavy konkrétnej dotknutej osoby, evidenčného čísla vozidla pokiaľ je spojiteľné s konkrétnou dotknutou osobou.

Kamerový monitorovací systém pozostáva zo statických kamier umiestnených v konkrétnych lokalitách, nahrávacieho zariadenia umiestneného v sídle prevádzkovateľa  a potrebného prevádzkového príslušenstva, súčasťou kamerového monitorovacieho systému nie sú mobilné kamerové zariadenia (drony). Monitorovací kamerový systém pozostáva z :  

- 2 ks kamier so záznamom

Umiestnenie kamerového systému je nasledovné:

Lokalita č. 1 – Obecný úrad (vonkajšie priestranstvo) – 1 ks

Lokalita č. 2 – Obecný úrad (prízemie) – 1 ks

 

 

Doplňujúce informácie (základné pojmy) :

 

Zodpovedná osoba – dohliada na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom. Kontakt: obec@ostrygrun.sk.

Dotknutá osoba - osoba o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú – fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch. 

Osobný údaj: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

 

Zásady ochrany osobných údajov

  • obec  má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov;
  • osobné údaje  uchovávať  bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom umožniť  výlučne osobám povereným prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa;
  • osobné údaje zálohovať  v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov;
  • osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom kamerového systému na účely ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch obce na základe zákonných podmienok uvedených  v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a na základe oprávneného záujmu obce, ktorý spočíva najmä v ochrane bezpečnosti a zdravia klientov a ochrane majetku obce;
  • osobné údaje sú spracúvané po dobu 15 dní  od ich vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty obec záznamy zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukazovanie právnych nárokov.
  •  

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona

Právo na prístup -  dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Prevádzkovateľ má právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – dotknutá osoba má právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne alebo neúplne osobné údaje. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na vymazanie – dotknutá osoba má právo  požiadať obec o vymazanie  osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o dotknutej osobe získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená  požiadať obec, aby prestala používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať obec o prenos osobných údajov, ktoré obci poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od dotknutej osoby získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na  legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak obec nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, nebude obec jej osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť – dotknutá osoba má právo  podať sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv na zodpovednú osobu.

Dotknutá osoba,  pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; Web: https://dataprotection.gov.sk, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron