Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Predaj stavebných pozemkov

 

Obec Ostrý Grúň 

Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 00320901  

zastúpená Mgr. Júliusom Remenárom, starostom obce

VYHLASUJE 

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 1 písm. a/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)  č. 11/2020 na predaj nehnuteľného majetku - stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, ktorý sa nachádza v k.ú. Ostrý Grúň.

I.

Predmet OVS

Predmetom OVS je predaj stavebného pozemku, parcela C KN 201/5 o výmere 588 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1 obce Ostrý Grúň, ostatná plocha, intravilán obce (ďalej len „predmet kúpy“) a uzatvorenie kúpno - predajnej zmluvy na uvedenú nehnuteľnosť.

II.

Časový plán OVS

 1. Vyhlásenie súťaže: Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Ostrý Grúň, na internetovej stránke obce /www.ostrygrun.sk/ a v regionálnej tlači.
 1. Ukončenie súťaže 29.01.2021 o 12.00 hod.
 1. Obhliadku predmetu kúpy bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi obecného úradu Ostrý Grúň - tel. 045/6866114.

 

III.

Podmienky OVS

 1. Povinné náležitosti predkladanej písomnej ponuky:

a) Presné označenie účastníka:

    titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, e-mail,

b) návrh výšky kúpnej ceny za predmet kúpy,

c) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,

d) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

e) vyhlásenie záujemcu, že predmetný pozemok bude zásadne využitý len na výstavbu rodinného domu alebo rekreačnej chaty,

f)  súhlas záujemcu s predkupným právom v prospech obce Ostrý Grúň za cenu, ktorá bola predmetom kúpnej zmluvy v lehote v lehote do piatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prípade, že by malo dôjsť k následnému predaju predmetu kúpy tretej osobe.

g) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi.

 

 1. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ CKN 201/5 – NEOTVÁRAŤ“. Ponuky môžu záujemcovia doručiť poštou na adresu Obec Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 193, 966 77 Ostrý Grúň, resp. osobne do podateľne obecného úradu na tú istú adresu do 29.01.2021 do 12:00 hodiny.

 

 1. Predmet kúpy  sa ponúka výhradne v celosti.

 

 1. Predmet kúpy je určený na rodinnú alebo rekreačnú zástavbu. Nie je určený na priemyselnú, remeselnú, technickú alebo inú obdobnú činnosť.

 

 1. Minimálna cena predmetu kúpy je 15,- eur za jeden meter štvorcový /slovom pätnásť eur/.

 

 1. Cena predmetu kúpy bude vyplatená v celku bez možnosti splátok.

 

 1. Termín otvárania obálok je plánovaný dňa 01.02.2020 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Ostrom Grúni.

 

 1. Otváranie obálok bude vykonané komisiou, ktorá bude na návrh starostu obce schválená obecným zastupiteľstvom obce ostrý Grúň.

 

 1. Pokiaľ navrhovatelia nebudú prítomní pri otváraní obálok, bude im výsledok súťaže oznámení elektronicky na nimi uvedené e-mailové adresy nasledujúci pracovný deň po vykonaní otvorenia obálok a vyhodnotenia súťaže.

 

 1. Víťaz súťaže je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže komisiou. V prípade, že do tohto termínu nebude uzatvorená kúpno - predajná zmluva v zmysle podaného návrhu, stráca víťaz nárok na uzatvorenie tejto zmluvy.

 

IV.

Kritérium hodnotenia návrhov

 1. Kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena za predmet kúpy za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky určené vyhlasovateľom.
 1. Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou predmetu kúpy a súčasnom splnení všetkých podmienok stanovených vyhlasovateľom.
 1. Obec si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže, alebo nevybrať žiadneho uchádzača.
 1. Zámer predať majetok takýmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15  dní na svojej úradnej tabuli, na svojej internetovej stránke a v regionálnej tlači.

 

V.

Ostatné ustanovenia

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
 1. právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
 2. právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
 3. v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
 4. v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
 5. právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

 

 1. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu v plnej výške pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy prevodom na účet obce Ostrý Grúň. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

 

 1. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Ostrý Grúň po uhradení celej kúpnej ceny. Náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.

 

V Ostrom Grúni, 16.12.2020, Mgr. Július Remenár, starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron