Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Multifunkčné ihrisko

 

- ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a oplotením

- rozmery ihriska sú 18,00 x 33,00 m

- dostupné športy: malý futbal (2 bránky), nohejbal, volejbal, tenis a basketbal

- vstup len vo vhodnej obuvi na umelú trávu, zakázaný vstup s klasickými kopačkami, povolený s turfami

- ihrisko je otvorené denne od 9:00 hod. do 19:00 hod.

- zodpovedný za prevádzku ihriska: p.  , tel.: 

- vstup je zdarma, platí sa len v prípade rezervácie ihriska na konkrétnu hodinu (hodiny= 9€ kolektívne športy, 3€ individuálne športy)

Prevádzkové hodiny

Pondelok - Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08:00 hod. - 15:00 hod. MŠ, individuálne rezervovanie pre platiacich záujemcov
15:00 hod. - 17:00 hod. verejnosť - deti do 15 rokov
17:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť - deti a dospelí od 15 rokov
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervovanie pre platiacich záujemcov

Pondelok - Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
09:00 hod. - 14:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov
14:00 hod. - 16:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov
16:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť - dospelí
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov

Sobota - Nedeľa
09:00 hod. - 13:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov
13:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov

Prevádzkový poriadok

Čl. 1
Úvodné ustanovenia


1. Viacúčelové ihrisko sa nachádza na parcele č. 492/7, v katastrálnom území obce Ostrý Grúň. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou a oplotením. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 18,00 x 33,00 m.
2. Vlastníkom viacúčelového ihriska je obec Ostrý Grúň.
Viacúčelové ihrisko (ďalej VI) prevádzkuje obec Ostrý Grúň.
3. Starosta obce poverí správcovstvom VI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku VI.
4. Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VI (užívateľ).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
 
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Na VI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
3. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis a basketbal.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

 

Čl. 3
Organizačné ustanovenia


1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na VI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ VI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z VI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na VI.
3. Užívateľ VI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do VI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru VI výhradne cez vstupné brány.
6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru VI je zakázané.
7. Na VI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
8. V areáli VI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
9. Deti do 12 rokov musia byť na VI v sprievode dospelej osoby.
10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na VI zakázaný.
11. Každý užívateľ VI je povinný v priestore VI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
 

1. Prevádzkové hodiny VI:
Pondelok - Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. - 15:00 hod. MŠ, individuálne rezervovanie pre platiacich záujemcov
15:00 hod. - 17:00 hod. verejnosť - deti do 15 rokov
17:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť - deti a dospelí od 15 rokov
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervovanie pre platiacich záujemcov
Pondelok - Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. - 14:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 18 rokov
14:00 hod. - 16:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov
16:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť - dospelí
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov
Sobota - Nedeľa.
09:00 hod. - 13:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov
13:00 hod. - 19:00 hod. verejnosť
19:00 hod. - 21:00 hod. rezervované pre platiacich záujemcov

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia VI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu VI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
4. Užívanie VI je pre verejnosť bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
5. Užívanie a rezervovanie VI pre platiacich je spoplatnené a to:
- 9,- €/hod. pri kolektívnych športoch
- 3,- €/hod. pri tenise
6. Rezerváciu VI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom VI.
7. Úhradu za prenájom VI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca VI vedie evidenciu o používaní VI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu VI.

Čl. 5
Tiesňové volania


Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 - tiesňové volanie
- 150 - hasičská a záchranná služba
- 155 - záchranná zdravotnícka služba
- 158 - polícia

Čl. 6
Osobitné ustanovenia
 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA obce Ostrý Grúň bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ostrom Grúni dňa 22.9.2015 a nadobúda účinnosť dňom 23.9.2015.

Bc. Jana Angletová

Starostka obce Ostrý Grúň