Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

 

dňa 16.12.2021 (štvrtok) o 16:00hod.

v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

 

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie navrhovaného rozpočtu – 2022-2024
 6. Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2021
 7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
 8. Vyhodnotenie OVS č. 1/2021
 9. Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre SZPB Ostrý Grúň a Jednota dôchodcov Ostrý Grúň.
 10. Schválenie uloženie inžinierskych sietí
 11. Schválenie dotácie pre CVČ a záujmové vzdelávanie
 12. Schválenie členstve v OZ Útulok pre psov U starej Dorky
 13. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2022
 14. Interpelácie občanov
 15. Rôzne
 16. Záver

 

 

 

 

Mgr. Július Remenár

starosta obce