Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 03.08.2021 (utorok) o 17:00hod.

v budove OÚ v Ostrom Grúni

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy materskej škôlky
 5. Schválenie zámeru rekonštrukcie budovy espresa
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2021
 7. Schválenie rokovacieho poriadku
 8. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
 9. Schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

 

 

Mgr. Július Remenár

starosta obce