Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 28.11.2019, t. j. štvrtok,  o 16:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
 4. Schvaľovanie smernice „Rokovací poriadok OZ v Ostrom Grúni“.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Interpelácie poslancov.
 7. Interpelácie občanov.
 8. Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
 9. Schvaľovanie zriaďovacej listiny DHZO a menovacích dekrétov.
 10. Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na CVČ na rok 2020 v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Banská Bystrica.
 11. Schvaľovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie v roku 2020 v prospech Mesta Žarnovica.
 12. Schvaľovanie finančnej spoluúčasti vo výške 5 % pre projekt „Rekonštrukcia kúrenia MŠ v obci Ostrý Grúň s využitím obnoviteľných zdrojov energie“ .
 13. Schvaľovanie uznesenia o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie pre projekt „Rekonštrukcia kúrenia MŠ v obci Ostrý Grúň s využitím obnoviteľných zdrojov energie“.
 14. Schvaľovanie zmluvy o zriadení vecného bremena pre firmu  RAIL WAYS, s. r. o. Horný dvor 2901, Bernolákovo na parcele EKN 2024/1, ktorá sa nachádza v katastri obce Ostrý Grúň.
 15. Schvaľovanie žiadosti p. Marty Bielikovej k plánovanej individuálnej výstavbe.
 16. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu pre SZPB, základná organizácia SZB Ostrý Grúň.
 17. Schvaľovanie žiadosti o dotáciu pre základnú Organizáciu jednoty dôchodcov Ostrý Grúň a spevácky súbor Grúnčanka.
 18. Diskusia.
 19. Záver.

                                                                                              Mgr. Július Remenár

                                                                                                      starosta obce