Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 27.07.2020 (utorok) o 17:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže č. 4/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. C KN 201/5 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 6. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. C KN 201/6 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 7. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže č. 6/2020 na predaj stavebného pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. C KN 201/8 nachádzajúcej sa v intraviláne katastra obce Ostrý Grúň
 8. Schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodných verejných súťaží č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020
 9. Schválenie domového poriadku pre bytový dom č. 335
 10. Rôzne
 11. Záver.

 

 

Mgr. Július Remenár

                                     starosta obce