Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ostrý Grúň

 

dňa 15.04.2019, t. j. pondelok,  o 16.00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
 3. Voľba  zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Interpelácie občanov.
 5. Interpelácie poslancov.
 6. Schválenie nájomnej zmluvy k prenájmu časti budovy – kuchyne nachádzajúcej sa v budove súpisné číslo 148.
 7. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území obce Ostrý Grúň na rok 2019 pre obec Župkov.
 8. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie v roku 2019 v prospech Centra voľného času Nová Baňa.
 9. Prejednanie žiadosti firmy RAIL WAYS s.r.o. o nájom parcely č. 518/1, rozloha 392 m2, kultúra -  ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
 10. Schválenie zámeru prenájmu parcely č. E-KN 518/1, rozloha 392 m2, kultúra - ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň v prospech firmy RAIL WAYS s.r.o. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ostrý Grúň.
 11. Schválenie žiadosti p. Ing. Pavla Debnára o zámenu parciel nachádzajúcich sa v katastri obce Ostrý Grúň.
 12. Schválenie žiadosti p. Ing. Jany Bugnovej o predaj časti parcely č. C-KN 171/1, nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

 

Mgr. Július Remenár

       starosta obce