Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 22.09.2021 (streda) o 16:00hod.

v budove OÚ v Ostrom Grúni

Program:

  1.  Otvorenie
  2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  4. Interpelácie občanov
  5. Kontrola plnenia uznesení
  6. Schválenie dotácie pre Obecný podnik Ostrý Grúň s.r.o., r.s.p.
  7. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie a zámeny obecných pozemkov
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

 

Mgr. Július Remenár

starosta obce