Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 14.12.2023 (štvrtok ) o 16:00 hod. v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnych daniach č. 1/2023
 6. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnom poplatku      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2023
 7. Schvaľovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Ostrý Grúň
 8. Schvaľovanie Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 9. Prerokovanie návrhu plánu práce HK na 1. polrok 2024
 10.  Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
 11.  Úprava rozpočtu obce na rok 2023  
 12. Schvaľovanie rozpočtu obce na  rok 2024 a vyhliadkového rozpočtu na roky 2025, 2026
 13. Schvaľovanie dodatku č. 2. k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre Poštu Ostrý Grúň
 14. Prerokovanie návrhu na zrušenie Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Ostrý Grúň iným obciam
 15. Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre SZPB Ostrý Grúň a Jednota dôchodcov Ostrý Grúň
 16. Schválenie dotácie pre CVČ a záujmové vzdelávanie pre školský rok 2023/2024
 17. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2024.
 18. Prerokovanie žiadosti Mareka Kočiša o kúpu pozemku vo vlastníctve obce
 19. Prerokovanie žiadosti Stredoslovenskej distribučnej a. s. o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce
 20. Interpelácie poslancov
 21. Rôzne
 22. Záver

 Ing. Ján Adamov

    starosta obce

          v.r.