Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 16.12.2020, t. j. stredu, o 16:00 hod.

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrý Grúň na programové obdobie 2021 - 2026
 6. Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2020
 7. Schválenie navrhovaného rozpočtu – 2021-2023
 8. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Ostrý Grúň
 9. Schválenie VZN č. 2/2020 – o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2019 - MŠ
 11. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 – o znečistení ovzdušia
 12. Schválenie nájomnej zmluvy – Slovenská pošta
 13. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 14. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
 15. Vyhodnotenie OVS č. 9 a 10/2020
 16. Schválenie predĺženia OVS
 17. Prejednanie organizácie Pietnych spomienok 2021
 18. Schválenie dotácie CVČ
 19. Schválenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 20. Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre SZPB Ostrý Grúň a Jednota dôchodcov Ostrý Grúň.
 21. Schválenie zmluvy o zámene pozemkov
 22. Schválenie termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021
 23. Interpelácie poslancov
 24. Rôzne
 25. Záver

 

 

Mgr. Július Remenár

starosta obce