Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 22.09.2022 (štvrtok) o 16:00hod.

v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

 

Program:

1.      Otvorenie

2.       Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.       Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku

6.      Prerokovanie žiadosti  neverejného poskytovateľa sociálnej služby o finančný príspevok

7.      Prerokovanie úpravy rozpočtu

8.      Prerokovanie problematiky územného plánu

9.      Rôzne

10.    Záver

 

Mgr. Július Remenár

                                                                                                      starosta obce