Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 9. 5. 2023 ( utorok ) o 17:00 hod.

v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

Program:

  1.  Otvorenie
  2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prerokovanie a schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu s názvom Strojno - technologické vybavenie zberného dvora triedeného odpadu Ostrý Grúň
  6. Prerokovanie žiadosti Mgr. Alexandry  Debnárovej o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve  o zriadenie vecného bremena na parc. C KN č. 2355/1 a C KN 2011 v k. ú. Ostrý Grúň vo vlastníctve obce Ostrý Grúň za účelom uloženia zemnej elektrickej NN prípojky spolu s elektromerovým rozvádzačom pre napojenie plánovanej novostavby  rodinného domu vo vlastníctve stavebníčky.
  7. Prerokovanie žiadosti RAIL WAYS s. r. o.   o nájom parcely E KN 2026 v k. ú. Ostrý Grúň vo vlastníctve obce Ostrý Grúň.
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

 

 Ing. Ján Adamov

    starosta obce

             v.r.