Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 13.12.2019 (piatok) o 16:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Interpelácie poslancov.
 6. Interpelácie občanov.
 7. Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ostrý Grúň.
 8. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 9. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Ostrý Grúň.
 10. Schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnych daniach.
 11. Schvaľovanie rozpočtu obce Ostrý Grúň na rok 2020 a vyhliadkového rozpočtu na roky 2021 a 2022.
 12. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň na 1. polrok 2020.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

 

 

                                                                                                Mgr. Július Remenár

                                                                                                       starosta obce