Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 13.10.2020 (utorok) o 16:30hod.

v zasadačke Obecného úradu v Ostrom Grúni

 

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie postupu ďalšieho spracovania PHSR
 6. Prerokovanie problematiky ohľadom parcely CKN 531/1
 7. Schválenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň
 8. Schválenie komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
 9. Posúdenie  žiadostí o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2021
 10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcelu CKN č. 2026/2 v prospech Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina
 11. Prestávka
 12. Schválenie návratných zdrojov financovania na vykrytie rozdielu v podielových daniach za rok 2020
 13. Prerokovanie správy z vykonania finančnej kontroly hlavným kontrolórom obce
 14. Schválenie navýšenia rodičovského príplatku pre materskú škôlku v Ostrom Grúni
 15. Vyhodnotenie podmienok OVS č. 8/2020
 16. Schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a o práve spätnej kúpy pre víťaza OVS č. 8/2020
 17. Schválenie následného predĺženia OVS č. 4/2020
 18. Schválenie zámeru na prevod pozemkov vo vlastníctve obce Ostrý Grúň v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 1. parcela EKN č. 2023
 2. parcela EKN č. 2026
 3. zámena pozemkov
 1. Prejednanie žiadosti o vyjadrenie k plánovanej výstavbe v extraviláne
 2. Interpelácie poslancov
 3. Rôzne
 4. Záver

 

 

 

 

Mgr. Július Remenár

                                                                                                      starosta obce