Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 21.06.2022 (utorok) o 16:00hod.

v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

 

Program:

  1.  Otvorenie
  2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  4. Kontrola plnenia uznesení – správa z kontroly HK za rok 2021
  5. Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
  6. Prerokovanie poskytnutia pomoci DPO SR
  7. Prerokovanie zriadenie prevádzky Tipos s terminálom v budove vo vlastníctve obce
  8. Prerokovanie návrhu plánu práce HK na 2. polrok 2022
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

Mgr. Július Remenár

                                                                                                      starosta obce