Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

dňa 15.12.2022 (štvrtok ) o 17:30 hod.

v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Prerokovanie zámeru výstavby pre projekt „Ostrý Grúň p.č. 2367/1 Radová zástavba pre individuálnu radovú výstavbu  s potenciálnym uchádzačom o výstavbu JG staving plus
 6.  Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnom poplatku      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2022
 7. Schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ostrý Grúň o miestnych daniach č. 2/2022
 8. Schvaľovanie Všeobecne záväzného  nariadenie obce Ostrý Grúň č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na réžijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ostrý Grúň
 9. Schvaľovanie rozpočtu obce na  rok 2023 a vyhliadkového rozpočtu na roky 2024, 2025
 10. Schvaľovanie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre Poštu Ostrý Grúň
 11. Informácia o ustanovení zástupcu starostu
 12. Doplnenie členov komisií pri OZ – voľbou z radov poslancov OZ a z občanov obce.
 13. Prerokovanie návrhu plánu práce HK na 1. polrok 2023.
 14. Prerokovanie správ hlavného kontrolóra o výsledku kontrol.
 15. Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre SZPB Ostrý Grúň a Jednota dôchodcov Ostrý Grúň
 16. Schválenie dotácie pre CVČ a záujmové vzdelávanie pre školský rok 2022/2023
 17. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023.
 18. Prerokovanie žiadosti Mgr. Júliusa Remenára o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 19. Rôzne
 20. Záver

 

 

 

 

 Ing. Ján Adamov

     starosta obce

v.r.