Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 22.04.2021 (štvrtok) o 16:00hod.

v budove OÚ v Ostrom Grúni

Program:

  1.  Otvorenie
  2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
  3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  4. Schválenie 5% spoluúčasti pre projekt Energetické audity budov
  5. Schválenie spolufinancovania nákupu techniky pre združenie Kľakovská dolina
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

                                            Mgr. Július Remenár

starosta obce