Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

V zmysle §  12 ods. 1/ zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Vás starosta obce pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Ostrý Grúň

 

 

dňa 13. 3. 2024 (streda) o 16:00 hod. v zasadačke OÚ v Ostrom Grúni

 

 

Program:

 1.  Otvorenie
 2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
 3. Určenie  zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schvaľovanie  Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Ostrý Grúň
 6.  Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o výsledku kontroly v oblasti hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Ostrý Grúň
 7. Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o výsledku kontroly majetkových prevodov za rok 2023 podľa § 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 8. Prerokovanie žiadostí na predaj obecných pozemkov, Pavlíková, Nitško, Žoltický
 9. Prerokovanie zámeru na predaj obecného majetku ponukovým konaním v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí.
 10. Informácia o zámere zapojenia do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na znižovanie energetickej náročnosti budov MŠ, KD, OÚ 
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

 

 Ing. Ján Adamov

    starosta obce

          v.r.