Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Miestne poplatky

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni vydáva pre územie obce Ostrý Grúň

SADZOBNÍK POPLATKOV č. 1/2019

inkasovaných za úkony vykonávané Obecným úradom v Ostrom Grúni.

 

Poplatky za služby

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
4,00 €
Kopírovanie – formát A4 jednostranne ČB
0,10 € / 1 str.
Kopírovanie – formát A3 jednostranne ČB
0,15 € / 1 str.
Scanovanie – formát A4 jednostranne 
0,10 € / 1 str.
Viazanie dokumentov do hrebeňovej (špirálovej) väzby
podľa veľkosti špirály od 0,80 €
Administratívne práce na žiadosť občana (jedna strana)
0,70 €
Potvrdenie vydané obcou na žiadosť občana
2,00 €
POZNÁMKA: Od poplatku je oslobodené kopírovanie dokumentov pre MŠ, Klub Jednoty dôchodcov, ZO SZPB.

        

Poplatky za prenájom priestorov a zariadenia

Prenájom priestorov kultúrneho domu kultúrne podujatie – miestne spoločenské organizácie /tanečná zábava, diskotéka a pod./
35,00 €
Prenájom priestorov kultúrneho domu kultúrne podujatie – iné subjekty /tanečná zábava, diskotéka a pod./
100,00 €
Prenájom priestorov kultúrneho domu na iné podujatia /prezentačné akcie, kar, oslavy a pod./
35,00 €
Prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu
3,00 €/hod.
Prenájom miesta na 10 rokov – jednomiestny hrob
10,00 €
Prenájom miesta na 10 rokov – dvojmiestny hrob
20,00 €
Prenájom miesta na 10 rokov – detský hrob /dieťa do 3 r./
5,00 €
Prenájom (aj obnova) miesta živou osobou na 10 rokov -jednomiestny hrob
20,00 €
Prenájom (aj obnova) miesta živou osobou na 10 rokov – dvojmiestny hrob
40,00 €
Urnový háj – prenajatie miesta na 10 rokov
10,00 €
Obnova prenajatého miesta na ďalších 10 rokov
50,00 €
Dom smútku – prenájom obradnej siene
10,00 €
Použitie chladiaceho zariadenia
4,00 €/deň
Povolenie vstupu na cintorín za účelom kamenárskych prác
10,00 €/deň
Prenájom stavebnej miešačky
10,00 €/deň
 

 

Ostatné poplatky

 

Overovanie podpisov podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Overovanie listín podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
Stavebné konanie podľa platného sadzobníka správnych poplatkov
 
 
 

Sadzobník poplatkov č. 1/2019 je možné meniť iba so súhlasom starostu obce.

 

Sadzobník poplatkov č. 1/2019 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.02.2019 uznesením č. 26/2019.

Účinnosť nadobúda: 15.02.2019