Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Komunálny zber odpadu

 

Vážení spoluobčania!

 

Prihováram sa k Vám v tejto sviatočnej dobe ako starosta našej obce. Na úvod Vám prajem všetko len to najlepšie v roku 2021.

Nižšie vidíte Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek - rok 2021. Pri tejto príležitosti Vám musím oznámiť, že v našej obci dlhodobo nedochádza k znižovaniu celkového objemu odpadu, teda ani k lepšiemu separovaniu. To má zásadný vplyv na cenu, ktorú musíme všetci platiť za vývoz a uskladnenie odpadu. A tá z roka na rok rastie. V roku 2021 navyše pribudne povinnosť pre obce zabezpečiť vývoz kuchynského odpadu, čo navýši rozpočet na odpad o cca 4.000,- eur. Najväčším problémom však je, že komunálny odpad je stále rovnaký a vôbec neklesá.

Cena za príjem a uskladnenie odpadu na smetisku v roku 2021 narastá o 20%. Takisto vzrástla cena za vysypanie nádoby na odpad. Čo to pre obec znamená? Musí zvýšiť cenu za vývoz odpadu.

Poslanci OZ schválili pre rok 2021 cenu za vývoz odpadu 19,- eur na osobu, čo je veľmi podhodnotená cena. Pokiaľ nedôjde k zásadnému zníženiu komunálneho odpadu a nárastu separácie, obec bude strácať na odpade na konci roku 2021 veľkú finančnú sumu. Sú to peniaze, ktoré môžu byť použité na iné veci, ako je napr. oprava ciest, nákup nových lámp na osvetlenie, oprava plotu na cintoríne, výstavba ďalšej autobusovej zastávky alebo na niečo iné.

Odpad je problém, ktorý sa týka nás všetkých. Jediná cesta ako znížiť komunálny odpad je jeho separácia. Ešte stále je veľa ľudí, ktorí do nádob na odpad hádžu všetko „čo dom dal“. Napr. popol, trávu, železo, plasty, šupky zo zemiakov, plechovky, kuchynský odpad a iný odpad, ktorý do nádob nepatrí.

Obec v roku 2021 ponúka občanom vývoz trávy, buriny, lístia a opílených konárov či stromov do hrúbky 10 cm. Taktiež ľuďom, ktorí poctivo separujú odpad na požiadanie zabezpečíme jeho vývoz mimo stanoveného termínu. Stačí to len nahlásiť na obecnom úrade.

V roku 2021 zavedieme štítkový systém, aby sme znížili počet vysypaných nádob na odpad a aby sa nevysýpali poloprázdne nádoby. Podrobnosti Vám oznámime v najbližšom čase.

Obec sa snaží o zriadenie zberného dvora, ktorý by významne pomohol pri problémoch s odpadom. Podali sme žiadosť o dotáciu na Envirofond a ostáva nám len veriť, že budeme úspešní a dotáciu dostaneme, nakoľko sa jedná o sumu 150.000,- eur.

Vyzývam všetkých občanov, aby zobrali veľmi vážne potrebu separovať odpad, aby pristupovali k separácii zodpovedne a tak prispeli k čistote nášho ovzdušia, prírody a aj obce a v neposlednom rade k vlastnej peňaženke, nakoľko pokiaľ sa nebude separovať cena za vývoz odpadu bude z roka na rok rásť.

 

Kalendár 2021

Stiahnuť zberový kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu pdf. formáte

Kalendár zberu separovaného odpadu - 2021

Stiahnuť zberový kalendár vývozu triedeného odpadu pdf. formáte

 

Vymedzenie základných pojmov

Čo je odpad?

Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade s osobitnými predpismi.

Kto je pôvodcom odpadu?

Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia odpadov.

Kto je držiteľ odpadu?

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Držiteľ odpadu: je povinný separovať odpad a tak vytriedený ho ponechať na zber.

Čo je nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností ( výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť org. peroxidov, schopnosť odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté plyny, toxicita, následná nebezpečnosť, akútna toxicita, neskorší účinok, žeravosť, infekčnosť, rádioaktivita).

Čo je komunálny odpad?

Komunálny odpad, je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad , chát alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží a garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene včítane parkov a cintorínov a ďalšie zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Čo je stavebný odpad?

Stavebný odpad sú všetky druhy odpadu vznikajúce pri stavebnej činnosti. napr. ( betón, tehly, škridly, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo plasty, asfalt, decht, výrobky z dechtu, vyťažená zemina, izolačné materiály, zmesný a demoličný odpad).

Čo je drobný stavebný odpad?

Sú to odpady z bežných udržiavacích prác.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.

Zneškodňovaním odpadov sa rozumie také nakladanie s nimi, ktoré vedie k trvalému zabráneniu škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia.

Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešanie odpadov na účel ich prípravy.

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za účelom ich zneškodnenia.

Elektroodpad je odpad pochádzajúci z domácností fyzických osôb a z obchodných priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Biologický rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu, t.j. odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t j ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer likvidovať v 110 l zberných nádobách, resp. 1 100 l kontajneroch. Patria sem napr. nábytok, dvere, stavebný odpad a iné.

Stanovište zberných nádob je spevnená plocha, prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľností a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu komunálnych odpadov.

Platiteľ poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca ale správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec.

Držitelia KO ( komunálneho odpadu ) a DSO ( drobný stavebný odpad ) sú povinní:

a) zhromažďovať zmesový komunálny odpad do jednotného typu zberových nádob 110 l, 1 100 l kuka nádoba a VO kontajner ( veľkoobjemový kontajner)

b) z komunálneho odpadu vyzbierať a oddelene vytriediť jednotlivé vyseparovateľné zložky a to nasledovne:

- plasty ( vrátane odpadov z obalov) do plastových vriec

- kovové obaly a tetrapaky do plastových vriec - červenej farby

- sklo do sudov

- papier

Umiestnenie zberných nádob

Zberné nádoby si vlastník alebo správca nehnuteľnosti umiestni prednostne na vlastnom pozemku, v prípade, že to nie je možné, určí sa stanovište dohodou s obcou.

Zberné nádoby si vlastník alebo správca nehnuteľnosti po dobu nevyhnutnú na odvoz odpadu vyloží na chodník alebo iné sprístupnené miesto tak, aby zbernú nádobu bolo možné vyprázdniť.

Zakazuje sa :

- uložiť, alebo ponechať odpady mimo určenej zbernej nádoby

- odkladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky, uhynuté zvieratá, objemný odpad, chemické látky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpadmi vykazujúcimi iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti.

- využívať zberné nádoby k inému účelu než k odkladaniu určených odpadov

- zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať

- do zberných nádob pre triedené zložky odkladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené

- ponechať zberné nádoby so zatváracím vekom otvorené

- spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú priamo určené k spaľovaniu odpadu

- zneškodňovať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami nepovoleným spôsobom

- je neprípustné uložiť, alebo ponechať KO a DSO na inom mieste ako na to určenom

Typy zberných nádob pre KO ( komunálny odpad) a DSO ( drobný stavebný odpad)

- na zmesový KO : 110 l kuka nádoba 1 100 l kuka nádoba

- na separované zložky KO : 110 l plastové vrecia

Zber, preprava a zneškodňovanie DSO ( drobný stavebný odpad )

- zakazuje sa ukladať drobný stavebný (DSO) do 110 l zberných nádob a 1 100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich

- držitelia tohto odpadu sú povinní DSO počas realizácie prác zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s užívaním verejného priestranstva. Pri užívaní verejného priestranstva nesmie dôjsť k poškodeniu životného prostredia, nadmernému znečisteniu okolia a k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

- držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku

- odvoz a likvidácia DSO sa robí na vlastné náklady pôvodcu, alebo držiteľa odpadu

Kal zo septikov

Majitelia septikov sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Každý majiteľ septika je povinný viesť po dobu 3 rokov evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou a o jeho likvidácii na určenom miesta.

KO_ohlasovacia_povinnost.pdf


Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dopravárik

Kalendár vývozu odpadu

mobilná aplikácia

 

facebook

youtube

kamera

Región Gron