Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Evidencia obyvateľov

 

Trvalý pobyt


Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebné doklady

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme (tlačivo v prílohe na stiahnutie); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  • 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  • 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
  • 4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný, (ak nevyplní prihlasovací lístok a odhlasovací lístok ohlasovňa):

 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie:
  • 1. meno, priezvisko a rodné priezvisko,
  • 2. dátum narodenia,
  • 3. miesto narodenia,
  • 4. okres narodenia,
  • 5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
  • 6. rodné číslo,
  • 7. adresu nového trvalého pobytu,
  • 8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu,
  • 9. dátum a podpis,
 • uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:
  • 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • 2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu;
  • toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.
 • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.

 

Vybavuje: Mgr. Zuzana Habláková, tel. č.: 045/686 61 14, obec@ostrygrun.sk

 

Správny poplatok

Na  základe žiadosti ohlasovňa vydá potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších    predpisov).
 

Tlačivá:

 

 

Zrušenie trvalého pobytu

 

Zákonná úprava: zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

Ohlasovňa obce Ostrý Grúň  záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe zaslania oznámenia ohlasovne nového trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu občana,
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do za hraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni , ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá príslušnému okresnému riaditeľstvu PZ. Na odhlasovacom lístku, ktoré vyplní na ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí),
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm. d) bodu 2 zákona,
 • ak budova zanikla.

Doklady potrebné k vybaveniu:

 • platný občiansky preukaz,
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Ostrý Grúň. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Vybavuje: Mgr. Zuzana Habláková, tel. č.: 045/686 61 14, obec@ostrygrun.sk
 

Poplatok: bez poplatku.

Lehota na vybavenie: 30 dní / na počkanie – pri vycestovaní občana do zahraničia, ktorý sa osobne dostavil do ohlasovne/.

Tlačivo na stiahnutie: Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu.

 

 

Prechodný pobyt

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu, ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 platia aj na hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa ods. 3.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa § 3 ods. 8 písm. c) a d); občan žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Pri hlásaní prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 

Vybavuje: Mgr. Zuzana Habláková, tel. kontakt: 045/686 61 14, obec@ostrygrun.sk

Poplatok: bezplatne

 

 

Tlačivo: