Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Karol Seget

 • adresa: Ostrý Grúň 253
 • mobil: 0918 334 609
 • e-mail: lorak11lorak@gmail.com
 • predseda bytovej komisie 
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen poriadkovej komisie
 • člen komisie na prešetrovanie sťažností
 • kandidoval za SMER - sociálna demokracia
 • funkčné obdobie od 28. novembra 2022

 

Renáta Luptáková

 • adresa: Ostrý Grúň 285
 • mobil: 0903 463 818
 • e-mail: renaluptakova@gmail.com
 • predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • poverená zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • kandidovala za SaS
 • funkčné obdobie od 28. novembra 2022

 

Jozef Sedliak

 • adresa: Ostrý Grúň 56
 • mobil: 0903 542 974
 • e-mail: jozefsedliak3@gmail.com
 • predseda komisie na prešetrovanie sťažností
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • člen bytovej komisie
 • kandidoval ako nezávislý
 • funkčné obdobie od 28. novembra 2022

 

Mgr. Kamila Andoková

 • adresa: Ostrý Grúň 207
 • mobil: 0908 287 653
 • e-mail: kamila.andokova@gmail.com 
 • predsedníčka poriadkovej komisie 
 • členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • kandidovala za Hlas - sociálna demokracia
 • funkčné obdobie od 28. novembra 2022

 

 Vladimír Janovič

Vladimír Janovič

 • adresa: Ostrý Grúň 252
 • mobil: 0948 530 333
 • e-mail: janovic@ostrygrun.sk
 • člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • kandidoval za OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA
 • funkčné obdobie od 28. novembra 2022

 

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v obci Ostrý Grúň má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.