Menu
Ostrý Grúň
Ostrý Grúň

Stavebná činnosť

 

V tejto časti sa nachádzajú najbežnejšie úkony spojené so stavebným úradom. Prílohy a náležitosti sa môžu meniť podľa typu stavby. Pred vyplnením príloh a odovzdaním na stavebný úrad v Ostrom Grúni odporúčame konzultovať odborného pracovníka stavebného úradu: Ing. Jozef Haviar, kontakt: stavebny@ostrygrun.sk

Drobná stavba:

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

b) oplotenie,

c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie:

- Meno, priezvisko a bydlisko stavebníka alebo názov a sídlo stavebníka

- Účel, rozsah a miesto stavby

- Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností

- Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (stavebný dozor)

- Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Prílohy:

- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (napr. nájomná zmluva)

- Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby

- Jednoduchý technický opis stavby

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Udržiavacie práce:

Ohlásenie stavebnému úradu je potrebné pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

e) maliarske a natieračské práce.

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Ohlásenie:

- Meno, priezvisko a bydlisko stavebníka alebo názov a sídlo stavebníka

- Údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť

- Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis

Prílohy:

- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku; možno nahradiť čestným vyhlásením

- Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca

- Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (umiestnenie stavby):

Návrh:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

- predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,

- zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,

- druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,

- súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo,

- údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

Prílohy:

- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; v dvoch vyhotoveniach,

- mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu; v dvoch vyhotoveniach,

- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou;

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,

- doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Žiadosť o stavebné povolenie:

Žiadosť:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,

- parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,

- údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,

- základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,

- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

Prílohy:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,

- projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,

- kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Návrh:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- označenie a miesto stavby,

- dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,

- predpokladaný termín dokončenia stavby,

- termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

- údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

Prílohy:

- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

- ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,

- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

- ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Ústne konanie s miestnym zisťovaním:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,

- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,

- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,

- podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,

- stavebný denník.

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením:

Žiadosť:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,

- opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

Prílohy:

- projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje

  • súhrnnú správu obsahujúcu údaje v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
  • situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
  • stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
  • ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,

- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby:

Návrh:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,

- označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv,

- údaje o novom spôsobe užívania stavby,

- zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

Prílohy:

- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,

- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,

- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby:

Žiadosť:

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,

- druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,

- dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,

- názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná; ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby,

- údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,

- údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží,

- zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,

- informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,

- ako bude využitý uvoľnený pozemok,

- návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

Prílohy:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,

- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,

- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,

- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,

- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.